Укладення трудового договору з головою правління ОСББ й оплата

Управління багатоквартирним будинком ― доволі нелегке завдання. Органами управління об'єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об'єднання. Саме загальні збори співвласників ОСББ повинні визначити умови, на яких виконуватимуть свої повноваження голова правління й інші члени правління, та умови їхньої оплати. Якщо голова правління ОСББ виконуватиме свої повноваження на платній основі з виплатою матеріального забезпечення, із ним можуть укласти трудовий договір (контракт). При цьому для голови правління ОСББ це може бути як основна робота, так і робота  за сумісництвом.

Про те, як утворити ОСББ, — у матеріалі «Створення ОСББ: крок за кроком до реєстрації юридичної особи». А в цій статті розгляньмо особливості оформлення трудових відносин із головою правління ОСББ.

Обрання голови правління ОСББ

Об'єднання може бути створено лише власниками квартир і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (ч. 1 ст. 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоповерхового будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III, у редакції від 14.05.2015 р. № 417-VIII, далі Закон про ОСББ).

Спочатку на загальних зборах співвласників ОСББ обирають членів правління об'єднання, яке є виконавчим органом ОСББ (абз. 3 ч. 9 ст. 10 Закону про ОСББ).

Правління здійснює керівництво поточною діяльністю ОСББ і має право приймати рішення з питань діяльності ОСББ у межах, визначених статутом (ч. 17 ст. 10 Закону про ОСББ). Засідання правління проводяться не менше ніж раз на три місяці, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів (п. 15 Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу від 27.08.2003 р.  № 141 у редакції наказу Мінрегіонбуду від 23.09.2015 р. № 238, даліТиповий статут).

Правління зі свого складу обирає голову правління ОСББ і його заступника  (п. 16 Типового статуту). Рішення правління оформлюють протоколом засідання правління із зазначенням результатів голосування кожного із членів правління, засвідченого власноручним підписом.

Повноваження голови правління ОСББ

Слід зазначити: у попередній редакції Типового статуту (чинній до 05.11.2015 р.) повноваження голови правління ОСББ не були чітко визначені, але, як правило, ОСББ конкретизували їх безпосередньо у своїх статутах. Із 06.11.2015 р. діє нова редакція Типового статуту, де вже перелічено повноваження голови правління ОСББ.

На виконання своїх повноважень згідно з п. 16 Типового статуту голова правління ОСББ:

 • веде засідання правління, якщо правління не доручило ведення засідання іншому члену правління;
 • забезпечує виконання рішень загальних зборів і рішень правління;
 • діє без доручення від імені об'єднання й укладає в межах своєї компетенції договори та вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління;
 • розпоряджається коштами об'єднання згідно із затвердженим кошторисом і рішеннями правління, має право першого підпису фінансових документів об'єднання;
 • наймає на роботу в об'єднання працівників і звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов'язкові для працівників об'єднання накази у сфері трудових правовідносин;
 • за рішенням правління видає довіреності на представництво інтересів об'єднання іншим особам;
 • відкриває та закриває рахунки об'єднання в банківських установах та інших фінансових установах, підписує банківські й інші фінансові документи;
 • відповідно до рішень правління, здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети й завдань об'єднання.

За відсутності голови правління його обов'язки виконує заступник.

Наголосимо: зазначені повноваження — повноваження керівника юридичної особи (якою є й ОСББ), який є посадовою особою, тобто обіймає певну посаду. Тому цілком логічно, що з головою правління ОСББ укладають трудовий договір.

Зауважимо, загальні збори ОСББ можуть прийняти рішення про виконання головою ОСББ своїх обов’язків на громадських засадах, адже законодавство не містить заборони для виконання обов’язків головою правління ОСББ на громадських засадах. Але в цьому випадку є певні ризики, про які ми розповідали в матеріалі «Чи може голова правління ОСББ працювати на громадських засадах».

Порядок укладення трудового договору з головою правління ОСББ

Вищим органом управління об’єднання є загальні збори його співвласників (ч. 2 ст. 10 Закону про ОСББ). Якщо проаналізувати ст. 10 цього Закону, саме загальні збори визначають:

 • порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад і строки обрання, а також компетенцію та повноваження правління;
 • розмір матеріального й іншого заохочення голови та членів правління;
 • кошторис об’єднання.

Отже, саме загальні збори повинні визначити умови, на яких виконуватимуть свої повноваження голова правління й інші члени правління, та умови їхньої оплати.

Таким чином, якщо загальними зборами прийнято рішення про укладення трудового договору, у кошторисі об’єднання потрібно передбачити кошти на оплату праці голови правління ОСББ і забезпечення інших трудових гарантій, передбачених КЗпП.

Отже, повноваження членів правління, умови їх залучення до виконання своїх повноважень, а також розмір матеріального заохочення  визначають загальні збори співвласників ОСББ. А рішення про обрання голови правління приймають члени правління, оформивши своє рішення відповідним протоколом. Але необхідно ще й видати наказ. На підставі чого й навіщо це потрібно?

Підставами для видання наказу про прийняття на роботу голови правління ОСББ є:

 • протокол загальних зборів, на яких обрано членів правління й визначено умови оплати голови правління;
 • протокол засідання правління ОСББ, на якому прийнято рішення про обрання голови правління ОСББ.

Зазначимо: у такій ситуації трудове законодавство не вимагає укладати трудовий договір у письмовій формі (якщо тільки фізособа цього не вимагає) чи укладати контракт. Однак із головою правління ОСББ можна укласти й контракт, але відповідне рішення мають прийняти загальні збори. Якщо таке рішення буде прийняте, контракт із головою правління укладає виконавчий орган ОСББ (загальні збори співвласників ОСББ), а підписати його може вповноважений загальними зборами представник.

Із юридичної точки зору, цих документів, начебто, достатньо для оформлення трудових відносин. А згідно з вимогами ч. 3 ст. 24 КЗпП (діють із 01.01.2015 р.), працівника не можуть допустити до роботи без:

 • укладання трудового договору, оформленого наказом (розпорядженням) власника чи вповноваженого органу;
 • повідомлення органу ДФС про прийняття працівника на роботу.

Відповідно до п. 16 Типового статуту, уповноваженою приймати на роботу в об’єднання працівників особою є голова правління ОСББ. Тому голові правління ОСББ не лишається нічого іншого, як видати наказ про те, що він приступає до виконання своїх обов’язків (незалежно від того, укладався з ним трудовий контракт чи ні).

Зверніть увагу

Оскільки правління обирають на загальних зборах співвласників ОСББ, а голову правління із числа членів правління, то головою правління може бути лише особа, яка має власність у багатоповерхівці, що створила об’єднання .

На практиці часто-густо трапляються ситуації, коли одна особа виконує обов’язки голови правління ОСББ одразу в декількох ОСББ. При цьому юристи вважають, що законодавство не забороняє виконувати обов’язки голови ОСББ сторонній особі (яка немає власності в багатоповерхівці й відповідно яка  не є співвласником ОСББ). Однак спеціалісти Мінрегіонбуду дотримуються такої позиції: Закон про ОСББ указує на те, що членом правління й головою правління ОСББ може бути тільки співвласник ОСББ.

Коли подавати повідомлення про прийняття на роботу голови ОСББ

Порядок подання повідомлення про прийняття на роботу працівників визначено  постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413 (далі Постанова № 413). У формі повідомлення, наведеній у додатку до Постанови № 413,  зазначають, зокрема:

 • код ЄДРПОУ (відповідну довідку новостворений ОСББ може отримати в органі статистики  згідно з Положенням № 3861);
 • номер і дату видання наказу про прийняття на роботу й дату початку роботи (графи 7, 8 і 9 повідомлення), і при цьому такі дати не можуть збігатися (лист Мінсоцполітики від 04.08.2015 р. № 432/13/155-15).

Зверніть увагу

Незважаючи на те що ДФС отримує відомості про призначення чи зміну керівника (голови правління ОСББ) від держреєстратора, це відомство наполягає на тому, що в цьому випадку необхідно все одно подати повідомлення про прийняття керівника на роботу за формою з додатка до Постанови № 413 (лист ДФС від 02.10.2015 р. № 20929/6/99-99-17-03-03-15).

Тут варто розглянути дві поширені ситуації.

Перша — голова правління ОСББ приступає до виконання обов’язків у створеному раніше ОСББ. У зв’язку зі зміною керівника чи осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юрособи (або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юрособи без довіреності), потрібно буде внести зміни до ЄДР, надавши держреєстратору Форму № 4 «Реєстраційну  картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», затверджену наказом Мін’юсту від 02.11.2015 р. № 2140/5. Водночас держреєстратору разом із Формою № 4 надають примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення вповноваженого органу управління юрособи про зміну зазначених осіб і/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення (ч. 2 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV, далі Закон № 755).

Держреєстратор проводить державну реєстрацію юросіб і передає органам державної статистики, доходів і зборів, ПФУ повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій (абз. 3 ч. 1 ст. 6 Закону № 755).

Тому після внесення змін до ЄДР голова ОСББ може видати наказ про те, що він приступає до виконання обов’язків, наприклад, наступного дня, а в день видачі наказу подати повідомлення до територіального органу ДФС за місцем реєстрації.

Друга — голова правління ОСББ приступає до виконання обов’язків   в новоствореному ОСББ. У такому випадку для уникнення можливих проблем уже під час реєстрації ОСББ у ЄДР як нової юрособи (чи в порядку реорганізації) у реєстраційних формах варто вказати потенційного голову правління ОСББ як особу, що обирається (призначається) до органу управління юрособи, уповноважену представляти юрособу в правовідносинах із третіми особами  (особу, яка має право вчиняти дії від імені юрособи без довіреності, у т.ч. — підписувати договори).

Тоді голова правління ОСББ після отримання даних із ЄДР і видання наказу про те, що він приступає до роботи, теж зможе подати повідомлення про прийняття на роботу.

Слід зазначити: приймаючи на роботу працівників в ОСББ, голова правління ОСББ має також заздалегідь (за день-два до її фактичного початку) видавати наказ про їх прийняття на роботу й  забезпечувати подання до органу ДФС повідомлення про прийняття на роботу. При цьому якщо відомості про укладені трудові договори подають не більш ніж про п’ятьох осіб, повідомлення можна подати на паперових носіях.

Голова правління ОСББ як роботодавець

У разі оформлення трудових відносин із головою правління ОСББ він стає посадовою особою ОСББ і виступає роботодавцем для найманих працівників. Тому всі вимоги законодавства, яких повинен дотримуватися роботодавець, поширюються також на голову правління ОСББ. Він як роботодавець має забезпечити, зокрема:

 • затвердження штатного розпису ОСББ у межах затвердженого кошторису ОСББ;
 • ознайомлення працівників із правилами внутрішнього розпорядку, умовами роботи, положенням про оплату праці;
 • проведення інструктажів із техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони, забезпечення заходів з охорони праці;
 • ведення трудових книжок працівників;
 • забезпечення трудових гарантій працівників щодо надання відпусток, інших обов’язкових  мінімальних і соціальних гарантій;
 • видання наказів із кадрових питань та з інших питань діяльності ОСББ.

Особливості оплати й сплати ЄСВ

Як мовилося вище, розмір матеріального й інших заохочень голови та членів правління визначають загальні збори співвласників ОСББ.

Наголосимо: загальні збори повинні визначити посадовий оклад, розміри надбавок, доплат, преміювання й інших виплат.

Голова ОСББ на підставі рішення загальних зборів затверджує штатний розпис ОСББ із визначеними посадовими окладами (тарифними ставками).

Посадові оклади (тарифні ставки) їх розмір не може бути меншим за встановлений розмір мінімальної зарплати — із 1 вересня 2015 року — це 1378 грн. Відповідно, якщо голова правління чи інший працівник трудиться на 0,5 або на 0,75 ставки, оплата проводиться пропорційно відпрацьованому часу. Також працівникам можуть виплачуватись інші надбавки, премії, матдопомоги в межах коштів, визначених кошторисом ОСББ на оплату праці.

На практиці трапляється ситуація, що голові правління ОСББ установлюють оплату в 200 грн або 500 грн на місяць, не обумовлюючи, що він виконує обов’язки на умовах неповної зайнятості. Такого не повинно бути, адже це порушення ст. 265 КЗпП щодо недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці.

Індексація зарплати — теж є однією з державних соціальних гарантій згідно з абз. 4 ст. 18 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 р. №  2017-III. Тому нараховані голові правління і працівникам ОСББ доходи у вигляді зарплати підлягають індексації відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. №  1078.

Надання щорічних, додаткових і соціальних відпусток ― теж є обов’язком роботодавців щодо відпусток, передбачених Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

Соціальне страхування. Усі працівники ОСББ є застрахованими особами й мають право на види матеріального забезпечення та соціальних послуг, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове соціальне державне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV, й оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності.

Єдиний соціальний внесок. Для працівників, яким за основним місцем роботи нарахували зарплату за звітний місяць у розмірі, меншому за мінімальний, базу нарахування ЄСВ визначають із розрахунку мінзарплати (із 01.09.2015 р. ― 1378 грн). Тому, прийнявши працівника на 0,5 ставки (на основне місце роботи) із посадовим окладом (тарифною ставкою) у розмірі мінзарплати, ОСББ майже нічого не виграє. А ось на зовнішніх сумісників ця норма не поширюється, і ЄСВ нараховується на фактично нараховану зарплату.

Також доволі часто постають запитання про те, чи можна ввести в штат посаду керуючого, якому голова правління ОСББ делегує свої обов’язки, та чи може обов’язки голови правління ОСББ виконувати фізособа-підприємець або голова правління виконувати обов’язки на умовах цивільно-правового договору. Цим питанням ми присвятимо наші інші публікації.

1Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затверджене наказом Держкомстату від 28.11.2005 р. № 386.

Світлана ЛІСТРОВА,

експерт

На інформаційному порталі для співвласників багатоквартирних будинків Ви знайдете більше інформації щодо:

 • вибору форми управління багатоквартирним будинком;
 • оформлення договірних відносин із постачальниками послуг;
 • отримання державної підтримки на здійснення енергоефективних заходів;
 • створення й організації діяльності ОСББ.