Підприємство вирішило реалізувати МШП, які обліковували на рахунку 22 і були у використанні. Як відобразити операцію щодо їх реалізації? Яка база обкладення ПДВ?

Характеристики МШП, які впливають на подальший продаж

Передусім з’ясуймо, про продаж якого об’єкта мовимо. Адже саме характеристики такого об’єкта визначають облікові особливості подальшого його продажу, як, власне, і решти операцій.

Якщо у центрі уваги МШП (не плутати з необоротною «малоцінкою»), то нагадаймо: власне, як такого терміна «МШП» із класичним його тлумаченням у нормативних документах немає. Але є П(С)БО 9 «Запаси», що дає загальні й основні уявлення про характеристику цих активів, адже відповідно до п. 6 П(С)БО 9 серед іншого запаси включають і МШП.

Тож, керуючись нормами п.п. 5, 6, 7, 29 П(С)БО 9, сформулюємо визначення:

малоцінні швидкозношувані предмети (МШП) — це активи, що є частиною визнаних запасів, які використовують не відразу одномоментно, а протягом певного строку — не більш як один рік чи нормальний операційний цикл, якщо він триваліший за рік. Одиницею бухгалтерського обліку МШП є їх найменування чи однорідна група (вид). Інформацію про МБП й операції з ними відображають у фінансовій звітності підприємств і додатках до неї.

Принагідно зазначимо: відповідно до вимог Інструкції № 291 для обліку МШП слід використовувати однойменний рахунок бухгалтерського обліку 22.

Отже, МШП є частиною запасів. Тому у відображенні операцій їх продажу насамперед слід керуватися правилами, які є загальними для всіх запасів. Але при цьому треба пам’ятати про особливості, притаманні саме цьому виду запасів.

На підставі п. 23 П(С)БО 9 під час передання МШП зі складу в експлуатацію їх вартість виключають зі складу активів (списують із балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

Тож, хоча у вартісному вираженні МШП не присутні у складі активів підприємства, протягом усього строку їх експлуатації вони все-таки продовжують ураховуватися підприємством, проте лише в кількісному вимірі. Фактично, незважаючи на те що під час передання зі складу МШП їх списують до витрат відповідного виду, підприємство всі об’єкти МШП не випускає з поля зору протягом усього строку їх експлуатації, тобто МШП продовжують бути об’єктами, які враховують.

Запам’ятаймо цю особливість, а згодом повернімося до неї під час подальшого аналізу.

А нині зупинімося предметно на бухгалтерському та податковому обліку операцій із продажу раніше використаних МШП.

Бухгалтерський облік продажу МШП