Інвентаризація — прийом, що дозволяє отримати достовірну інформацію про наявність активів і зобов’язань підприємства, про їх стан і вартість, відповідність критеріям визнання й оцінки.

Здійснювати інвентаризацію активів і зобов’язань вимагає від підприємства й п. 1 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

Для оптимальної організації проведення інвентаризації та врегулювання розбіжностей між фактичною наявністю активів та зобов’язань і даними бухгалтерського обліку рекомендовано затвердити на підприємстві порядок у вигляді внутрішнього положення про її проведення.

У положенні про проведення інвентаризації слід розглянути й затвердити такі аспекти процесу інвентаризації:

1. Загальні положення:

 • терміни;
 • об’єкти та види інвентаризації;
 • обов’язковість проведення інвентаризації;
 • строки проведення інвентаризації.

2. Загальні правила проведення інвентаризації:

 • створення постійної інвентаризаційної комісії (за потреби — робочої інвентаризаційної комісії), опис її завдань;
 • призначення інвентаризації;
 • процедура оформлення руху (надходження/вибуття) активів у період проведення інвентаризації;
 • визначення фактичної наявності матеріальних цінностей;
 • процедура проведення контрольних перевірок;
 • документальне оформлення інвентаризаційних описів, актів інвентаризації, порівнювальних відомостей тощо;
 • порівняльно-аналітична робота.

3. Правила проведення інвентаризації окремих видів майна, таких як:

 • основні засоби;
 • нематеріальні активи;
 • незавершені капітальні інвестиції;
 • запаси;
 • біологічні активи;
 • грошові кошти та їх еквіваленти, бланки документів суворої звітності;
 • дебіторська й кредиторська заборгованості;
 • витрати й доходи майбутніх періодів, забезпечень і резервів;
 • довгострокові й короткострокові фінансові інвестиції;
 • інші активи й зобов’язання.

4. Підбиття підсумків інвентаризації й відображення її результатів в обліку та звітності:

 • документальне оформлення результатів інвентаризації;
 • процедура врегулювання виявлених під час інвентаризації розбіжностей фактичної наявності активів і зобов’язань із даними бухгалтерського обліку.

Далі в додатку до статті наведімо зразок Положення про порядок проведення інвентаризації майна та зобов’язань підприємства.

Тетяна КЛЕЦОР,

директор АК «Сучасні технології аудиту»,
сертифікований аудитор,
член ВПГО «Союз Аудиторів України»,
член профорієнтаційної комісії
заочного факультету ОНЕУ