Платник єдиного податку — юрособа займається експортом товарів і, відповідно, отримує дохід в інвалюті. Як відображати інвалютні операції в бухгалтерському та податковому обліку? Чи оподатковуються позитивні курсові різниці та які наслідки в податковому обліку після перерахунку інвалюти?

ВІДПОВІДЬ: Ми вважаємо, що позитивні курсові різниці не включають у дохід юрособи-єдинника. Однак податківці іншої думки. Аргументи наведімо далі.

Бухгалтерський облік

Отримання інвалютного доходу в бухобліку

Для визнання бухоблікового доходу єдинника від інвалютних операцій слід керуватися П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Так, згідно з п. 5 П(С)БО 21, операції в інвалюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в інвалюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дату визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат). У цьому разі датою здійснення операції є дата визнання доходу від продажу товарів нерезиденту.

Сума авансу (попередньої оплати) в інвалюті, одержана від  інших осіб у рахунок платежів для постачання готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, під час включення в дохід звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням курсу НБУ на дату одержання авансу (п. 6 П(С)БО 21).

Дохід від продажу товарів фіксують за правилами П(С)БО 15 «Дохід».

Так, згідно з п. 8 П(С)БО 15 дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається за наявності всіх наведених далі умов:

  • покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
  • підприємство не здійснює надалі  управління  та  контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
  • сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
  • є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід підприємства, а витрати, пов’язані із цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Зауважимо: отримання передоплати (авансу) не є датою відображення доходу в бухобліку (п.п. 6.3, 6.4 П(С)БО 15). Тут вагомий факт постачання товарів із виконанням згаданих вище умов щодо передання ризиків, нездійснення контролю, упевненості в отриманні економвигід, достовірної оцінки суми доходу.