Як у податковому обліку відображаються витрати на придбання електронного цифрового ключа

Підпунктом 14.1.120 Податкового кодексу України (даліПКУ) визначено поняття нематеріальних активів як право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об’єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном і майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном і майновими правами.

Відповідно до п. 144.1 ПКУ, амортизації підлягають витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів і довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності.

Підпунктом 145.1.1 ПКУ визначені групи нематеріальних активів і встановлені строки дії права користування відповідно до правовстановлюючого документа. Зокрема авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті, відносяться до групи 5.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням методів, визначених у пп. 145.1.5 ПКУ, і для об’єктів нематеріальних активів групи 5 установлений правовстановлюючими документами строк амортизації має бути не менш як 2 роки.

Водночас пп. 145.1.2 ПКУ визначено, що нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який установлюється наказом по підприємству в разі визнання цього об’єкта активом (під час зарахування на баланс), але не менше ніж визначено в пункті 145.1, і призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації й інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації.

Враховуючи викладене, комп’ютерна програма визнається нематеріальним активом і належить до 5 групи нематеріальних активів, водночас правовстановлюючими документами строк дії права користування комп’ютерною програмою має бути встановлений не менше як 2 роки.

ДПІ у Ворошиловському районі м. Донецька