Саме словосполучення «малоцінні необоротні матеріальні активи та МСФЗ» звучить некоректно з точки зору методології міжнародного обліку. Причина полягає в тому, що у жодному МСФЗ (МСБО) такого об’єкта обліку не існує. Але в національній практиці поняття «малоцінні необоротні матеріальні активи» (далі — МНМА) прижилося доволі міцно. Тому під час переходу на МСФЗ логічно виникає запитання: що робити з МНМА в міжнародному обліку та де відображати такі об’єкти у МСФЗ-звітності?

Для відповіді на поставлене запитання необхідно визначитися із ключовими аспектами, а саме:

  • до якої групи активів у міжнародному обліку слід відносити МНМА;
  • як застосовувати концепцію суттєвості в обліку МНМА;
  • як нараховувати амортизацію та чи нараховувати її взагалі.

Оскільки у МСФЗ не встановлені конкретні вимоги до обліку розглянутих активів, підприємствам доведеться самостійно встановлювати порядок їх обліку та відображення у звітності. Таке право надано підприємствам § 10 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки».

Облікова політика стосовно МНМА повинна ґрунтуватися на принципі аналогій (тобто враховувати вимоги схожих за змістом МСФЗ) і не вступати в протиріччя із Концептуальною основою фінансової звітності. То які практичні рекомендації щодо розробки облікових політик із МНМА можна надати укладачам МСФЗ-звітності?

Для визнання об’єктом обліку МНМА насамперед повинні відповідати критеріям визнання активу:

  • об’єкт має з’явитися на підприємстві внаслідок минулих подій, наприклад, купівлі;
  • підприємство повинно мати можливість контролювати вигоди від використання МНМА та нести ризики, пов’язані з їх використанням (псування, пропажа тощо);
  • повинна існувати ймовірність надходження майбутніх економічних вигід, пов’язаних із використанням МНМА;
  • вартість об’єкта МНМА може бути достовірно визначена.

Припустімо, перелічених критеріїв дотримано. Далі слід проаналізувати відповідність критеріям визнання конкретним активом.

Наразі ознайомимося із критеріями визнання основних засобів і запасів як найімовірніших видів активів, до яких можуть належати МНМА (див. таблицю).