Підстави для невизнання податкової звітності

Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа органу Державної податкової служби зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, а саме:

- тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);

- звітний (податковий) період;

- звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами;

- код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

- місцезнаходження (місце проживання) платника податків;

- найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність;

- дату подання звіту (або дату заповнення – залежно від форми);

- ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток;

- підписи платника податку – фізичної особи та/бо посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

В окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма декларації додатково може містити такі обов’язкові реквізити:

- відмітку про звітування за спеціальним режимом;

- код виду економічної діяльності (КВЕД);

- код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ;

- індивідуальний податковий номер та номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період.

Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.

У разі подання платником податків податкової декларації, заповненої з порушенням вищезазначених вимог, орган державної податкової служби зобов’язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови.

Таке повідомлення направляється податковим органом протягом:

- п’яти робочих днів з дня її отримання – у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв’язку;

- трьох робочих днів з дня її отримання – у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника.

Порядок складання податкової звітності та надання податкової декларації до органів Державної податкової служби встановлено у ст.ст. 48 та 49 Податкового кодексу України.

ДПІ у Ворошиловському районі м. Донецька