Звіт про рух грошових коштів є складовою річної фінансової звітності. Своєю чергою, суб’єкти господарювання можуть обрати спосіб його складання — за прямим або непрямим методом із застосуванням форм № 3 або 3-н відповідно. Розгляньмо порядок заповнення обох форм

Призначення Звіту

У Звіті про рух грошових коштів (далі — ЗРГК) відображають надходження й вибуття грошових коштів (грошей) та їх еквівалентів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (п. 9 р. ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). Це дозволяє проаналізувати здатність підприємства генерувати надходження коштів, а також напрям їх витрачання для оцінки потреби в них у майбутньому.

Грошові кошти (гроші) — готівка, кошти на рахунках у банках і депозити до запитання (п. 3 р. І НП(С)БО 1).

Еквіваленти грошових коштів (грошей) — короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості (п. 3 р. І НП(С)БО 1).

Зважаючи на суть ЗРГК, до нього не включають:

  • внутрішні зміни у складі грошових коштів (наприклад, рух із каси до банку чи з одного банківського рахунка на інший);
  • негрошові операції (бартерні операції, отримання активів за договором фінансової оренди, придбання активів шляхом емісії акцій тощо).

Хто зобов’язаний складати ЗРГК

Його зобов’язані складати майже всі підприємства, крім суб’єктів малого підприємництва та представництв іноземних компаній. Згідно з п. 2 р. ІІ НП(С)БО 1 вони звітують за формами Балансу та Звіту про фінансові результати, які заповнюють на підставі П(С)БО 25 «Звіт суб’єкта малого підприємництва». Однак «малюки», які зобов’язані або вирішили звітувати за МСФЗ, що застосовують Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств, повинні звітувати, використовуючи всі форми звітів, затверджені НП(С)БО 1, у т.ч. і ЗРГК (п. 1 р. IV НП(С)БО 1).

Звітний період

Звітний період для складання ЗРГК — календарний рік, а також віднедавна — І квартал, півріччя, три квартали. Адже з 01.01.2018 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV не визначає комплекту проміжної фінансової звітності (додатково читайте «Які форми фінзвітності подавати разом із квартальною декларацією з податку на прибуток»).

Водночас підприємствам, які звітують за міжнародними стандартами, слід ураховувати положення МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність», згідно з яким повний комплект проміжної фінзвітності, крім порівняльної інформації, повинен включати всі 5 форм фінзвітності, у т.ч. і ЗРГК (щонайменше, у стислій формі).

Одиниця виміру