Звіт про фінансові результати, або Звіт про сукупний дохід, теж є доволі важливим фінансовим звітом. А для платників податку на прибуток — основа для складання податкової декларації. Незабаром варто братися за складання річного Звіту про фінансові результати. Розгляньмо особливості складання такого звіту

Хто складає Звіт про фінансові результати

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) використовують як юрособи, що ведуть облік за національними стандартами, так і ті підприємства, що застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності.

Згідно з п. 1 р. IV НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» підприємства, які застосовують міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств, також використовують форми звітів, затверджені НП(С)БО 1. Отже, суб’єкти малого підприємництва, що ведуть бухоблік за міжнародними стандартами, звітуватимуть повним комплектом фінансової звітності, визначеним у додатку 1 до НП(С)БО 1.

За бажанням Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) із додатка 1 до НП(С)БО 1 можуть застосовувати підприємства, які мають право складати скорочену фінзвітність за формами, установленими НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність». Ідеться про мікропідприємства, малі підприємства, непідприємницькі товариства, представництва іноземних суб’єктів госпдіяльності та підприємства, які ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства. Адже зазначені підприємства за приписами п. 2 р. ІІ НП(С)БО 1 можуть самостійно визначати доцільність складання фінзвітності за формами, наведеними в додатку 1 НП(С)БО 1.

Не керуються вказівками та формами із НП(С)БО 1 банки та бюджетні установи.

Структура Звіту про фінансові результати

Згідно з визначенням, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) — звіт про доходи, витрати, фінансові результати й сукупний дохід (п. 3 р. І НП(С)БО 1).

Звіт про фінрезультати складається із чотирьох розділів:

  • І «Фінансові результати»;
  • ІІ «Сукупний дохід»;
  • ІІІ «Елементи операційних витрат»;
  • IV «Розрахунок показників прибутковості акцій».

Згідно з п. 3 р. І НП(С)БО 1 сукупний дохід — це зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій із власниками).

У розділі ІІ «Сукупний дохід» відображають дооцінку (уцінку) необоротних активів і фінансових інструментів, накопичені курсові різниці, частку іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств й інший сукупний дохід, зменшені на суму податку на прибуток. А, власне, сукупний дохід розраховують як алгебраїчну суму чистого фінансового результату за звітний період й іншого сукупного доходу після оподаткування (п. 3.35 Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну України від 28.03.2013 р. № 433, далі — Методрекомендації № 433).

Розділ IV «Розрахунок показників прибутковості акцій» заповнюють лише акціонерні товариства, прості акції чи потенційні прості акції яких відкрито продають і купують на фондових біржах, включаючи товариства, що перебувають у процесі випуску таких акцій.

Зауважте

Число статей Звіту про фінансові результати може як зменшуватися, так і збільшуватися. Таке право зафіксовано в п. 4 р. ІІ НП(С)БО 1. Згідно з останнім підприємства можуть не наводити статей, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, коли така інформація була в попередньому звітному періоді). А також можуть додавати статті зі збереженням їх назви й коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, які наведено в додатку 3 до НП(С)БО 1. Водночас така додаткова стаття повинна відповідати двом критеріям:

1) інформація в ній є суттєвою. Це інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності;

2) оцінка статті може бути достовірно визначена.

Про використання та наповнення цих статей читайте «Додаткові статті фінзвітності: коли та як заповнювати».

Заповнюємо рядок за рядком