Підприємство самостійно розробило та зареєструвало торгову марку, випускає під нею власну продукцію та надає її в користування іншим суб’єктам господарювання за плату (роялті). Чи маємо ми право відображати її вартість у складі нематеріальних активів?

Торгова марка — об’єкт права інтелектуальної власності (ст. 420 Цивільного кодексу України). Тому є велика спокуса відобразити витрати на її створення та реєстрацію у складі нематеріальних активів. Однак у бухгалтерському обліку такі витрати не капіталізують.

Річ у тім, що в п. 9 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» чітко прописано: витрати на створення торгових марок (товарних знаків) «не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені».

У § 63 МСБО 38 «Нематеріальні активи» зазначено про аналогічне обмеження:

«Внутрішньо генеровані бренди, заголовки, назви видань, переліки клієнтів та інші подібні своєю сутністю об’єкти не слід визнавати як нематеріальні активи».

Тож, чим саме авторам стандартів «не догодили» власні торгові марки?

Згідно з п. 6 П(С)БО 8 і § 21 МСБО 38 будь-який нематактив (якщо, певна річ, він відповідає такому типу активів за визначенням) можна визнавати в балансі, лише якщо одночасно виконуються такі умови:

— існує імовірність одержання майбутніх економічних вигід, пов’язаних із його використанням;

— його вартість може бути достовірно визначена.

Додаткові умови визнання в балансі нематеріальних активів, отриманих у результаті розробки, прописані в п. 7 П(С)БО 8 та § 57 МСБО 38. Зокрема, відповідно до нацстандарту такий актив можна визнавати, лише якщо підприємство одночасно має:

1) намір, технічну можливість і ресурси для доведення нематактиву до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;

2) можливість отримання майбутніх економічних вигід від реалізації або використання нематеріального активу;

3) інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних із розробкою нематеріального активу (тобто може достовірно визначити собівартість конкретного активу).