Дисконтування — це приведення вартості майбутніх боргів до значення на теперішній момент. І з 29.10.2019 дисконтувати потрібно всі довгострокові зобов’язання та всю довгострокову дебіторську заборгованість, а не лише на які (на яку) нараховують проценти.

Водночас нацстандарти містять визначення теперішньої вартості, але власне процедуру дисконтування не конкретизують.

Нагадаємо

Теперішня вартість — дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), що, як очікується, буде необхідна для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов’язання/заборгованості.

(п. 4 і п. 9 П(С)БО 11 «Зобов’язання», абз. 2 п. 12 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»)

Отже, згідно з нормами П(С)БО 11 і П(С)БО 10 на кожну дату балансу (протягом усього строку позики) сторони повинні оцінювати довгострокові зобов’язання/дебіторську заборгованість за теперішньою вартістю.

Причому слід застосовувати діючу на дату балансу ринкову ставку відсотка та враховувати строк, що залишився до погашення. Різницю між оцінками теперішньої вартості на поточну й попередню дати балансу треба списувати на витрати/доходи.

Детально проблематику дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості та довгострокових зобов’язань ми розглядали в таких публікаціях:

«Підніжка від Мінфіну: довгострокові безвідсоткові борги доведеться дисконтувати»;

«Дисконтування довгострокових боргів: проблеми переходу»;

«Безпроцентна довгострокова позика працівнику: відображаємо в обліку»;

«Підприємство отримало довгострокову безвідсоткову позику: теорія та приклад дисконтування»;

«Підприємство надало довгострокову безвідсоткову позику: приклад дисконтування».

Повернімося до теперішньої вартості. ЇЇ визначають за всім відомою формулою:

PV = FV/(1 + i)n,

де:

FV — майбутня вартість;

PV — теперішня вартість;

і — ставка дисконтування (середня річна облікова ставка рефінансування НБУ);

n — строк (число періодів) — часовий період існування заборгованості та відповідних їй грошових потоків.

Цією ж формулою користуються й податківці — див. лист ДФСУ від 18.06.2018 р. № 18311/7/99-99-14-03-03-17.

Період дисконтування підприємство обирає на власний розсуд. Причому це може бути рік, квартал, місяць або навіть день.