(коментар до наказу Мінфіну від 17.09.2019 р. № 386)

Чинний із 18.10.2019

Коментованим наказом зміни внесені до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219 (далі — Типова кореспонденція).

Корективи стосуються передусім випадків безоплатного передання необоротних активів, капітальних інвестицій, переведення об’єктів основних засобів (далі — ОЗ) з операційної до інвестиційної нерухомості, віднесення до капітальних інвестицій вартості отриманих запасів, придбаних за рахунок фінансування заходів централізованого призначення, відображення надходження коштів і вилучення доходів під час виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Це й зрозуміло, адже в Типовій кореспонденції зазначалися бухгалтерські проводки, що не узгоджувалися з НП(С)БОДС і були, м’яко кажучи, некоректними. Тож, зупинімося докладніше на новаціях.

Безоплатне передання й отримання основних засобів за операціями внутрішнього переміщення

Наразі говоримо про безоплатне прийняття-передання в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності (далі — орган управління).

Органами, уповноваженими управляти об’єктами державної власності є, зокрема, КМУ, ЦОВВ, міністерства, інші органи, уповноважені управляти держмайном, Фонд держмайна (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 р. № 185-V.

Органами, уповноваженими управляти об’єктами комунальної власності, є місцеві раді, їх виконавчі органи, до того ж окремі повноваження можуть передаватись іншим органам за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (пп. 1 пп. «а» ч. 1 ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР).

Зважаючи на лист ДКСУ від 27.03.2018 р. № 16-09/316-5013, можна зробити висновок: під безоплатними операціями з внутрішнього переміщення мають на увазі операції з прийняття-передачі в межах одного головного розпорядника бюджетних коштів. Адже до сфери управління головних розпорядників бюджетних коштів належать розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня. Проте органи управління (суб’єкти управління майном) і головні розпорядники бюджетних коштів не завжди є тотожними.

Тож, схоже, під внутрішнім переміщенням у межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, мають на увазі переміщення саме в межах головного розпорядника бюджетних коштів.