Наше підприємство складає фінансову звітність за МСФЗ, є платником ПДВ і квартальним платником податку на прибуток.
Згідно з МСФЗ 16 «Оренда» за договором операційної оренди автомобіля, укладеним на початку 2019 року, були визначені строк оренди, орендне зобов’язання й актив у формі права користування та зроблено проводки Дт 184 Кт 533 — довгострокова частина, Дт 184 Кт 611 — короткострокова частина.
Однак через півроку договір було розірвано за згодою сторін без будь-яких штрафних санкцій, та ми повернули транспорт у його первинному стані.
Якими проводками відкоригувати залишок нарахувань за розірваним договором, який більше не погашатиметься (останній платіж був сплачений за поточний місяць)? Як це відобразиться в податковому обліку?

ВІДПОВІДЬ: Ми вважаємо, що в такій ситуації підприємство має справу з модифікацією оренди у вигляді розірвання договору.

Бухгалтерський облік

Згідно з додатком А до МСФЗ 16 «Оренда» під модифікацією оренди (lease modification) варто розуміти зміну обсягу оренди або компенсації за оренду, яка не була частиною початкових умов оренди, тобто не була передбачена первинними умовами відповідного договору операційної оренди. Як приклади модифікації МСФЗ 16 наводить додаткове включення або припинення права на використання одного чи декількох базових активів, а також скорочення строку оренди за договором.

Орендар обліковує модифікацію оренди в порядку, передбаченому §§ 44–46 МСФЗ 16. Його облік залежить від того, чи є модифікація умов оренди окремою орендою.

Тим часом орендар обліковує модифікацію оренди як окрему оренду, якщо виконуються дві такі умови:

  • модифікація розширює сферу дії оренди, додаючи право на використання одного чи більшої кількості базових активів;

та

  • компенсація, передбачена за оренду, збільшується на суму, зіставну з окремо взятою ціною розширення сфери дії оренди (тобто загалом із ціною відокремленої угоди з надання вказаного права на використання) з урахуванням відповідних коригувань такої окремої ціни, обумовлених обставинами конкретного договору (§ 44 МСФЗ 16).