Наше підприємство на початку року вирішило продати об’єкт основних засобів (автомобіль), який обліковували за первісною вартістю, і визнало його необоротним активом, утримуваним для продажу згідно з П(С)БО 27:
Дт 131 Кт 105 — 126 тис. грн (списано нараховану амортизацію);
Дт 286 Кт 105 — 623,5 тис. грн (на суму його балансової вартості).
На дату балансу авто було оцінено за чистою вартістю реалізації (570 тис. грн), а також зменшено його балансову вартість:
Дт 946 Кт 286 — 53,5 тис. грн.
Нині підприємство відмовилося від продажу авто, його продовжуватимуть використовувати в діяльності за призначенням (перевезення управлінського персоналу). Як правильно далі обліковувати такий актив?

ВІДПОВІДЬ: Цю ситуацію врегульовано п. 12 р. ІІ П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність». Згідно з ним, у разі відмови від реалізації необоротного активу, групи вибуття підприємство оцінює необоротний актив, який більше не визнається як утримуваний для продажу або виключається з групи вибуття, утримуваної для продажу, за нижчою з оцінок:

а) балансовою вартістю (далі — БВ) необоротного активу або групи вибуття на момент їх визнання як утримуваних для продажу, скоригованою на суми амортизації та переоцінки, які було б визнано за період його утримання для продажу;

або

б) вищою з оцінок: чистою вартістю реалізації (далі — ЧВР) необоротного активу або вартістю використання (далі — ВВ).

Суму коригування включають до інших витрат (доходів) звітного періоду.

Оскільки підприємство відмовилося від продажу автомобіля й має намір надалі використовувати його у своїй діяльності, на наш погляд, є всі підстави рекласифікувати такий актив зі складу оборотних активів (запасів) до складу необоротних активів, а саме основних засобів (див. п. 3 р. I НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Очевидно, що переведення до основних засобів може відбуватися за вартістю, визначеною згідно з п. 12 р. ІІ П(С)БО 27. Адже жодних інших настанов, зокрема, щодо відновлення в балансі первісної вартості та зносу такого активу П(С)БО не містить.

При цьому рекомендуємо підприємству оформити операцію повторного уведення об'єкта в експлуатацію в установленому порядку.

Аби визначитися з механікою бухобліку, вам необхідно розрахувати: