Наше підприємство уклало кілька договорів оренди необоротних активів, які використовуємо у своїй операційній діяльності (будівля офісу, магазин, виробничі потужності, автомобілі тощо). Ми плануємо відремонтувати й поліпшити кілька орендованих об’єктів. Чи потрібно включати вартість відповідних робіт до вартості визнаних активів із права користування згідно з МСФЗ 16 «Оренда»?

ВІДПОВІДЬ: У МСФЗ 16 «Оренда» не передбачено спеціальних норм, які б регулювали облік орендарем подальших витрат на ремонт або поліпшення орендованих базових активів, зокрема, їх капіталізацію у вартості визнаного активу з права користування.

Згідно з § 23 МСФЗ 16 на дату початку оренди орендар оцінює актив із права користування за собівартістю. А відповідно до § 24 цього Стандарту собівартість активу з права користування складається із:

а) суми первісної оцінки орендного зобов’язання, як описано в § 26 МСФЗ 16;

б) будь-яких орендних платежів, здійснених на або до дати початку оренди, за вирахуванням отриманих стимулів до оренди;

в) будь-яких первісних прямих витрат, здійснених орендарем; та

г) оцінки витрат, які здійснить орендар у процесі демонтажу та переміщення базового активу, відновлення місця, на якому його розташовано, або відновлення базового активу до стану, що вимагається умовами оренди, окрім випадків, коли такі витрати здійснюють із метою виробництва запасів. Із визначенням орендних платежів, стимулів до оренди та первісних прямих витрат можна ознайомитися в додатку А до МСФЗ 16.

Як бачимо, цей вичерпний перелік компонентів собівартості активу з права користування не містить подальших «ремонтно-поліпшувальних» витрат щодо базового активу, про які йдеться в запитанні.

При цьому в Керівництві із застосування МСФЗ 16 (додаток Б) розглянуто питання обліку участі орендаря в базовому активі до дати початку оренди (§§ Б43, Б44). Щодо цього стандартизатори зазначають, що компанія може вести перемовини стосовно оренди до того, як базовий актив може бути надано для використання орендарем. У деяких видах оренди для того, аби орендар міг використовувати базовий актив, можливо, необхідно його побудувати або переробити. Залежно від умов договору від орендаря можуть вимагати здійснити платежі, пов’язані з таким будівництвом чи проектуванням активу. Якщо орендар зазнає витрат, пов’язаних зі спорудженням чи проектуванням базового активу, то орендар обліковує їх, застосовуючи інші відповідні стандарти, наприклад МСБО 16 «Основні засоби». Витрати, пов’язані зі спорудженням чи проектуванням базового активу, не містять платежів, здійснених орендарем за право використовувати базовий актив. Платежі за право використовувати базовий актив — це платежі за оренду, незалежно від часу здійснення таких платежів.