Продовжуючи тему обліку забезпечення під демонтаж основних засобів (далі — ОЗ), розпочату з вимог МСФЗ у газеті № 104/2019, сьогодні ми розповімо про П(С)БО-правила визнання й обліку такого забезпечення

Визнання забезпечення

Керуючись п. 8 П(С)БО 7 «Основні засоби», якщо в підприємства відповідно до законодавства виникає зобов’язання щодо демонтажу, переміщення об’єкта ОЗ і приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання (зокрема на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель), воно повинно:

  • створити забезпечення на обґрунтовану розрахунком суму зобов’язання (далі — забезпечення під демонтаж ОЗ);
  • збільшити на його суму первісну вартість об’єкта ОЗ (п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання»).

Як бачимо, на відміну від МСФЗ, згідно з П(С)БО 7 відповідне зобов’язання здійснити перелічені витрати має обумовлюватися вимогами законодавства.

Звісно, забезпечення під демонтаж ОЗ буде довгостроковим, адже погашення відповідних зобов’язань очікується не раніше, ніж протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу (п.п. 4, 7 П(С)БО 11). Довгостроковість докорінно впливає на оцінку такого забезпечення. Адже згідно з п. 16 П(С)БО 11 сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов’язання, на дату балансу. Забезпечення довгострокових зобов’язань визнають у сумі їх теперішньої вартості.

Отже, забезпечення під демонтаж ОЗ визнають і включають до первісної вартості відповідного об’єкта ОЗ за його теперішньою вартістю. Під останньою розуміють дисконтовану суму майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), що, як очікується, буде необхідна для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства (п. 4 П(С)БО 11).

Кореспонденція рахунків щодо визнання забезпечення під демонтаж ОЗ буде такою: Дт 151 «Капітальне будівництво», 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» Кт 478 «Забезпечення відновлення земельних ділянок».

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291, за кредитом субрахунку 478 якраз і ведуть облік створення за обґрунтованим розрахунком забезпечення під демонтаж ОЗ.

Створене забезпечення разом з іншими наявними до капіталізації витратами включають до первісної вартості об’єкта ОЗ записом Дт 10 «Основні засоби» Кт 151, 152.

За дебетом субрахунку 478 відображають використання забезпечення на потреби, під які його створили.

Аналітичний облік такого забезпечення доцільно вести щодо кожного конкретного об’єкта ОЗ, під демонтаж якого створюють відповідне забезпечення. Це гарантує серед іншого належний контроль за цільовим використанням конкретного забезпечення.

Довгострокові забезпечення під демонтаж ОЗ відображають у рядку 1520 форми № 1 (рядку 1595 форми № 1-м або форми № 1-мс).

На замітку

Забезпечення під демонтаж ОЗ не включають до витрат періоду, а включають до первісної вартості об’єкта ОЗ й амортизують у наступних звітних періодах.

Оцінка на дату балансу та використання забезпечення

Згідно з п. 18 П(С)БО 11 залишок забезпечення необхідно переглядати на кожну дату балансу. У разі потреби його коригують (збільшують або зменшують). За відсутності ймовірності вибуття активів для погашення майбутнього зобов’язання суму забезпечення під таке зобов’язання сторнують.

П(С)БО, на жаль, не пояснюють, як саме обліковувати коригування вартості забезпечення під демонтаж ОЗ, тому доведеться проявити професійне судження. І хоча нинішнє визначення національного П(С)БО вже не містить застереження, що воно не повинно суперечити МСФЗ, ми вважаємо, під час формування такого судження бухгалтеру все ж можна керуватися вимогами міжнародних стандартів. Тим паче що П(С)БО все-таки ґрунтуються на МСФЗ (ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV). До того ж вони не містять конкретних настанов щодо цього питання.