З поняттям «забезпечення», його видами й основними правилами бухобліку ми вже ознайомили вас у газеті № 99/2019. Сьогодні розгляньмо правила визнання та обліку згідно з МСФЗ забезпечення під демонтаж об’єкта основних засобів (далі — ОЗ) та відновлення земельної ділянки, на якій він розташований. А незабаром розповімо про П(С)БО-регулювання такого забезпечення та податкові наслідки його формування

Визнання забезпечення

Згідно з пп. в) § 16 МСБО 16 «Основні засоби», до собівартості об’єкта ОЗ включають первісну попередню оцінку витрат на демонтаж, переміщення об’єкта й відновлення території, на якій він розташований, зобов’язання за якими підприємство бере, коли:

  • купує цей об’єкт

або

  • використовує його протягом певного періоду з метою, що відрізняється від виробництва запасів протягом цього періоду. Якщо підприємство протягом такого періоду використовує об’єкт для виробництва запасів, витрати на це зобов’язання включають до витрат на виробництво запасів відповідно до МСБО 2 «Запаси».

Водночас зобов’язання щодо перелічених витрат, які обліковують згідно з МСБО 2 чи МСБО 16, визнають й оцінюють відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» (див. § 18 МСБО 16).

Отже, МСФЗ-звітуюча компанія за умови дотримання критеріїв визнання створює забезпечення майбутніх витрат на демонтаж, переміщення об’єкта ОЗ і відновлення території, на якій він розташований (далі — забезпечення під демонтаж ОЗ). При цьому попередню оцінку такого забезпечення не включають до витрат періоду, а капіталізують у собівартості об’єкта ОЗ.

Важливо, що МСБО 37 не обмежує зобов’язуючих подій, які можуть слугувати підставою для виникнення відповідного зобов’язання під демонтаж об’єкта ОЗ. Нагадаємо: подія, що зобов’язує, — подія, що створює юридичне або конструктивне зобов’язання, яке призводить до того, що суб’єкт господарювання не має реальної альтернативи виконанню зобов’язання.

Своєю чергою, юридичне зобов’язання — зобов’язання, яке виникає внаслідок:

а) контракту (а саме — його явних чи неявних умов);

б) законодавства,

або

в) іншої дії закону.

Конструктивне зобов’язання — зобов’язання, яке є наслідком дій суб’єкта господарювання, коли:

а) суб’єкт господарювання вказав іншим сторонам, що він візьме на себе певну відповідальність згідно з порядком, установленим його минулою практикою, опублікованими політиками чи достатньо конкретною поточною заявою;

б) як наслідок суб’єкт господарювання створив обґрунтоване очікування в інших сторін, що він виконає ці зобов’язання.

Тобто в підприємства може виникнути відповідне зобов’язання демонтувати об’єкт по закінченню використання та відновити територію, на якій він був розташований, не лише на підставі вимог законодавства (наприклад, природоохоронного), а й згідно з його публічною заявою (обіцянкою) ужити відповідних заходів (наприклад, ліквідувати забруднення земельної ділянки). У цьому випадку зобов’язуючою подією вважатиметься сам факт забруднення та йтиметься про існування конструктивного зобов’язання (§§ 10, 14, 17 та 21 МСБО 37).