(коментар до ІПК ДФСУ від 26.04.2019 р. № 1887/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Сьогодні ми пропонуємо ознайомитися з важливою індивідуальною податковою консультацією, адресованою платникові податку на прибуток, який складає фінансову звітність за МСФЗ і веде облік податкових різниць із р. ІІІ Податкового кодексу України (далі — ПКУ). Вона стосується нарахування т.зв. податкової амортизації на виробничі основні засоби (далі — ОЗ), що перебувають на консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції або ж іншому поліпшенні.

Витоки питання

Уся річ у тім, що на підставі § 55 МСБО 16 «Основні засоби» можна зробити висновок, що на період консервації або здійснення будь-яких поліпшувальних заходів стосовно ОЗ їх бухгалтерська амортизація не припиняється. Тобто вона продовжує нараховуватися, навіть якщо об’єкт тимчасово вилучили з експлуатації .

 У системі П(С)БО така ситуація врегульована інакше. Згідно з п. 23 П(С)БО 7 «Основні засоби» нарахування амортизації здійснюють протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який установлюється підприємством (у розпорядчому акті) під час визнання цього об’єкта активом (під час зарахування на баланс), і призупиняють на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Відповідно до п. 29 П(С)БО 7 нарахування амортизації припиняють, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта ОЗ, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію.

На кшталт цьому коментують § 55 МСБО 16 й авторитетні експерти з міжнародних стандартів КПМГ:

«Підприємство має продовжувати нарахування амортизації, навіть якщо актив у даний час простоює або вилучений з активної експлуатації, крім випадків, коли цей актив є повністю замортизованим чи класифікується як актив, утримуваний для продажу» .

 Экспертная группа КПМГ по Международным стандартам. МСФО: точка зрения КПМГ. Практическое руководство по Международным стандартам финансовой отчетности. 2017/2018: в 4 ч. / Пер. с англ. – 14-е изд. – М.: ИПЦ «Маска», 2018, часть 1, с. 615.

Іще одним винятком у нарахуванні амортизації є ситуація, коли підприємство використовує т.зв. виробничий метод амортизації (метод сум продукції), який ґрунтується на очікуваному використанні чи продуктивності активу (обсягах продукції, робіт, послуг). У такому випадку цілком логічно, що за період відсутності виробництва (використання об’єкта ОЗ) його бухгалтерська амортизація дорівнюватиме нулю.