За підсумками 2018 року наше підприємство (ТОВ) згідно з обраною обліковою політикою вперше переоцінило (дооцінило) свої основні засоби (зокрема, обладнання і транспорт) та визнало капітал у дооцінках. Поясніть, будь ласка, як надалі обліковувати сформований капітал у дооцінках?

У запитанні не вказано, за якими стандартами підприємство веде бухгалтерський облік і складає фінансову звітність — за національними П(С)БО чи за МСФЗ, тому розглянемо обидва варіанти.

Дві альтернативи за П(С)БО

Унаслідок дооцінки конкретного об’єкта основних засобів (далі — ОЗ) у підприємства за Кт субрахунку 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів» щодо такого об’єкта виникає сальдо капіталу в дооцінках — перевищення сум попередніх дооцінок об’єкта ОЗ над сумою попередніх уцінок його залишкової вартості (п. 21 П(С)БО 7 «Основні засоби»).

У цьому випадку об’єкти ОЗ переоцінили (дооцінили) уперше. Відповідно — такий індивідуальний показник для кожного об’єкта дорівнюватиме сумі дооцінки його залишкової вартості. Надалі він може змінюватися, наприклад, внаслідок подальших переоцінок об’єктів або через віднесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку (див. Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291).

Можливі підходи щодо списання індивідуального сальдо капіталу в дооцінках стосовно переоціненого об’єкта ОЗ до нерозподіленого прибутку підприємства врегульовано п. 21 П(С)БО 7. Згідно з ним воно «може щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включатися до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках. При цьому до складу нерозподіленого прибутку при вибутті цього об’єкта включається залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об’єкта, що відображений у складі капіталу у дооцінках».

Інакше кажучи, підприємство може періодично (щомісяця, щокварталу або раз на рік) списувати зі сформованого капіталу в дооцінках до нерозподіленого прибутку суму, яка відповідає сумі нарахованої додаткової амортизації, що стосується дооціненої частини об’єкта ОЗ. Таке періодичне списання капіталу в дооцінках відображають записом Дт 411 Кт 441 «Прибуток нерозподілений».

Відповідно, якщо об’єкт ОЗ вибуває, наприклад, унаслідок ліквідації через невідповідність критеріям визнання активом, увесь залишок капіталу в дооцінках, який за ним обліковується, попрямує до нерозподіленого прибутку (Дт 411 Кт 441).

Утім періодично-пропорційне списання капіталу в дооцінках — лише одна з двох можливих опцій для підприємства, яке звітує за П(С)БО. Друга — не списувати індивідуальне сальдо капіталу в дооцінках за конкретним об’єктом ОЗ на нерозподілений прибуток аж до моменту його вибуття з підприємства. За такого підходу відповідний залишок капіталу в дооцінках потрапить до нерозподіленого прибутку в періоді вибуття об’єкта ОЗ, припустімо, унаслідок тієї ж ліквідації, продажу чи безоплатного передання.