Головний бухгалтер — один із ключових працівників на підприємстві. Його праця доволі складна та вимагає глибоких професійних знань і навичок управління підлеглими. Але нерідко трапляються випадки, коли навіть маститі фахівці припускаються помилок, які загрожують певною відповідальністю не лише підприємству, а й головбуху.
Сьогодні ми стисло ознайомимо вас з адміністративною відповідальністю головного бухгалтера за можливі помилки, пов’язані з його професійною діяльністю

Адміністративна відповідальність

За вчинення адміністративного правопорушення (проступку) законом передбачено адміністративну відповідальність. Вона настає у випадку, коли відповідне правопорушення не призводить до кримінальної відповідальності.

Головним документом із питань притягнення до адмінвідповідальності є Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі — КпАП). Він серед іншого оперує поняттям «посадові особи», хоча й не містить його визначення. Утім наповнення цього терміна розкрито, наприклад, у ст. 89 Господарського кодексу України (далі — ГКУ) і ст. 4 Митного кодексу України (далі — МКУ). Зокрема в останньому посадовими особами підприємств названо керівників й інших працівників підприємств (резиденти й нерезиденти), які завдяки постійно або тимчасово виконуваним ними трудовим (службовим) обов’язкам відповідають за додержання вимог, установлених МКУ, законами й іншими нормативно-правовими актами України, а також міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку. У ст. 89 ГКУ зазначено, що посадові особи здійснюють управління діяльністю господарського товариства та, за певних обставин, відповідають за збитки, завдані ними такому товариству.

Кримінальний кодекс України у ст. 18 містить визначення службових осіб. Зокрема це — особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади або місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Проаналізувавши викладені вище визначення та врахувавши роз’яснення з постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26.04.2002 р. № 5, можна дійти такого висновку: як директор, так і головний бухгалтер уважаються посадовими особами підприємства, оскільки їх посадові обов’язки включають виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Утім цей висновок, на наш погляд, повною мірою може стосуватися і звичайного бухгалтера (припустімо, коли на підприємстві не створено бухслужби на чолі з головбухом) за умови, якщо він згідно зі своїми посадовими обов’язками виконує організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції (обов’язки) на підприємстві, зокрема, організовує та забезпечує ведення бухгалтерського обліку, складає фінансову та податкову звітності тощо.