(коментар до листа від 17.01.2019 р. № 195/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Суть питання:

Чи вважати виплатами з оплати праці ті, що встановлені колдоговором, зокрема на народження дитини, одноразову допомогу у разі  виходу на пенсію, видатки підприємств на покриття витрат ПФУ з виплати й доставки пенсій, матеріальні допомоги разового характеру? Чи зменшувати фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток на суму використання створених забезпечень (резервів) для цих витрат?

Позиція ДФСУ

Об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств розраховують шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ (абз. 1 пп. 134.1.1 цього Кодексу).

Фінансовий результат до оподаткування згідно з пп. 139.1.1 ПКУ потрібно збільшити на суму витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, крім забезпечення (резерву) витрат на:

  • оплату відпусток працівникам;
  •  інші виплати, пов'язані з оплатою праці;
  • сплату ЄСВ, який нараховують на такі виплати.

Фінансовий результат до оподаткування згідно з пп. 139.1.2 ПКУ потрібно зменшити на суму:

  • використання створених забезпечень (резервів) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, і витрат на сплату ЄСВ, який нараховують на такі виплати), сформованих відповідно до П(С)БО або МСФЗ;
  • коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) на відпустки працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, і витрат на сплату ЄСВ, який нараховують на такі виплати), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до П(С)БО або МСФЗ (п. 139.1 ПКУ).

Але ПКУ не містить визначення поняття «виплати, пов’язані з оплатою праці». Згідно з пп. 14.1.84 ПКУ встановлено, що інші терміни для цілей розд. III Кодексу використовуються в значеннях, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, П(С)БО і МСФЗ, уведеними в дію відповідно до законодавства.

Однак визначення «інших виплат, пов'язаних з оплатою праці» містить пп. 1 п. 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (далі — Положення № 148). Це виплати, віднесені до фонду оплати праці, а також інші виплати, що не належать до фонду оплати праці згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5 (далі Інструкція № 5).

У розд. 3 цієї Інструкції наведено види інших виплат, що не належать до фонду оплати праці. Серед них — виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колдоговором, зокрема, на: народження дитини, одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з чинним законодавством і колективними договорами, видатки підприємств на покриття витрат ПФУ на виплату та доставку пільгових пенсій, а також матеріальна допомога разового характеру, які надає підприємство окремим працівникам, наприклад на поховання. Усі перелічені виплати в розумінні Положення № 148, входять у тому числі до складу інших виплат, що не належать до фонду оплати праці.

Отже, ДФС у коментованому листі доходить таких висновків:

  • виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колдоговором, зокрема на народження дитини, одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з чинним законодавством і колективним договором, видатки підприємства на покриття витрат ПФУ на виплату та доставку пільгових пенсій, а також матеріальна допомога разового характеру, яку надає підприємство окремим працівникам, наприклад на поховання, належать до виплат, пов’язаних з оплатою праці;
  • фінансовий результат до оподаткування під час визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств не підлягає коригуванню згідно з пп. пп. 139.1.1 та 139.1.2 ПКУ на суми таких виплат.

Коментар редакції