Форми фінансової звітності оновлені в грудні позаминулого року. Річну фінансову звітність за оновленими формами бюджетники подають лише вдруге. Тому під час заповнення фінансової звітності виникає чимало запитань, на яких ми й зосередимо увагу в нашій консультації

Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі затверджено наказом Мінфіну від 28.12.2017 р. № 307 (далі — Порядок № 307). Форми фінансової звітності наведені в додатках 1–4 до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності».

До складу річної звітності входять також:

  • форма № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності» затверджена наказом Мінфіну від 29.11.2017 р. № 977;
  • форма № 6-дс «Додаток до приміток фінансової річної звітності «Інформація за сегментами» наведена в додатку до НП(С)БОДС 103 «Фінансова звітність за сегментами».

Розгляньмо найпоширеніші запитання, що виникають під час заповнення щойно перелічених форм фінансової звітності.

Баланс (форма № 1-дс)

Чи повинна бюджетна установа, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, показувати в Балансі передані їй у користування об’єкти ОЗ, які належать до державної власності?

Заповнюючи Баланс (форма № 1-дс), слід зважати на те, що бюджетна установа складає єдиний Баланс, тобто не можна складати дві форми.

Наприклад, бюджетній установі, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, передано в користування державне майно, воно має обліковуватися на позабалансовому рахунку. На це вказує п. 6 р. IV Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11 (далі — Методрекомендації з обліку ОЗ).

Згідно із цією нормою основні засоби, які є об’єктами права:

  • комунальної власності та передані суб’єкту державного сектора, який утримується за рахунок коштів державного бюджету на праві оперативного управління, обліковуються в порядку, передбаченому для обліку операційної оренди;
  • державної власності та передані суб’єкту державного сектора, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, відображають в аналогічному порядку.

Отже, об’єкти ОЗ державної власності, передані в користування комунальній бюджетній установі, відображають на позабалансовому рахунку 011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів». Тому вони не потрапляють до статей Балансу, натомість їх показують у рядку 1311 р. ХІІІ «Розшифрування позабалансових рахунків» форми № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності».

Чи має дорівнювати сума рядків Балансу (форма 1-дс) 1000 «Основні засоби», 1010 «Інвестиційна нерухомість» та 1020 «Нематеріальні активи» вартості внесеного капіталу, відображеного в рядку 1400 «Внесений капітал» Балансу (з урахуванням виконання технічної проводки з доведення вартості внесеного капіталу до первісної вартості необоротних активів)?

Ні, таке порівняння не передбачене Методичними рекомендаціями з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору, затвердженими наказом Мінфіну від 28.12.2017 р. № 1170 (далі — Методрекомендації № 1170). Адже внесений капітал не може дорівнювати балансовій вартості основних засобів, інвестиційної нерухомості та нематеріальних активів.