Один із засновників ТОВ бажає продати свою частку товариству. Водночас він має намір одержати оплату основними засобами, що належать підприємству. Які наслідки такої операції в податковому та бухгалтерському обліку?

Бухгалтерський облік

За своєю суттю операція з викупу корпоративних прав за рахунок майна є міною (бартером) майна учасника на майно товариства. Тож, у бухгалтерському обліку товариства відбудуться певні зміни. А саме…

На балансі підприємства з’явиться вартість викуплених корпоративних прав і водночас виникне заборгованість перед учасником (Дт 452 «Вилучені вклади й паї» Кт 672 «Розрахунки за іншими виплатами»).

Передання основних засобів буде відображено як звичайну реалізацію, оскільки міна є різновидом купівлі-продажу активів (ст.ст. 715, 716 ЦКУ).

Для продажу спочатку ОЗ переводять до складу оборотних активів на рахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».

Передання активів колишньому учасникові буде відображено такими проводками:

  • Дт 672 «Розрахунки за іншими виплатами» Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності» — відображено дохід від передання основного засобу в рахунок погашення кредиторської заборгованості перед учасником товариства за викуплену частку;
  • Дт 719 «Інші доходи від операційної діяльності» Кт 641/ПДВ «Розрахунки за податками» — нараховано податкові зобов’язання з ПДВ;
  • Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності» Кт 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» — списано собівартість переданого основного засобу.

У разі якщо учасниками буде прийнято рішення про анулювання корпоративних прав, це відобразять проводкою Дт 401 «Статутний капітал» Кт 452 «Вилучені вклади й паї» за «номіналом», а різницю — у кореспонденції з рахунком 421 «Емісійний дохід».

Нагадаємо!

На рахунку 421 «Емісійний дохід» відображають прибуток (збиток) від продажу, випуску чи анулювання інструментів власного капіталу. Сума перевищення збитку від зазначених операцій над залишком емісійного доходу відображається за Дт рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» (п. 28 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»).

Проте може виникнути запитання: за якою вартістю зараховувати отримані корпоративні права? Адже спеціальних норм для викуплених корпоративних прав П(С)БО не містить. Корпоративні права треба оприбутковувати за узгодженою засновниками вартістю. Задля уникнення зайвих питань щодо визначення ціни та пов’язаних із цим проблем іще раз рекомендуємо зафіксувати цю вартість у протоколі загальних зборів учасників товариства.

Податок на прибуток

Як відомо, об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток, що визначається шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці, передбаченні положеннями ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ). Водночас малодохідні платники податку (річний бухдохід яких — до 20 млн грн) можуть визначати об’єкт оподаткування без коригування фінрезультату до оподаткування на відповідні різниці.

Так, у частині операції з викупу частки у власному статутному капіталі ПКУ не передбачає жодних коригувань фінрезультату до оподаткування. А ось у частині вибуття об’єктів основних засобів потрібно здійснювати коригування фінрезультату до оподаткування, передбачені ст. 138 ПКУ.

Відповідно до п. 138.1 і п. 138.2 ПКУ, у разі продажу (до нього прирівнюємо й передання основних засобів в обмін на частку в статутному капіталі) об’єкта основних засобів фінрезультат до оподаткування:

  • збільшується на суму залишкової вартості такого об’єкта, визначену відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ;
  • зменшується на суму залишкової вартості такого об’єкта, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

Якщо в обмін на частку в статутному капіталі платник податку передає невиробничі основні засоби, то згідно з п. 138.1 і п. 138.2 ПКУ фінрезультат до оподаткування:

  • збільшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих основних засобів, визначеної згідно з національними П(С)БО чи МСФЗ;
  • зменшується на суму первісної вартості придбання чи виготовлення окремого об’єкта невиробничих основних засобів і витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у т.ч. віднесених до витрат згідно з національними П(С)БО чи МСФЗ, але не більш як сума доходу (виручки), отриманої від такого продажу (передання в обмін на частку в статутному капіталі).

ПДВ

У разі якщо підприємство — платник ПДВ, то продаж (обмін) основних засобів на корпоративні права є об’єктом оподаткування (п. 185.1, пп. 14.1.191 ПКУ). Тому підприємство змушене буде нарахувати податкові зобов’язання. Базою нарахування слугуватиме договірна (контрактна) вартість основного засобу (п. 188.1 ПКУ).

Цей нюанс необхідно взяти до уваги ще під час прийняття загальними зборами учасників рішення про викуп корпоративних прав в обмін на основний засіб. Тобто вартість основного засобу з ПДВ повинна дорівнювати вартості корпоративних прав учасника.

ПДФО

Пригадаймо, згідно з пп. 170.2.6 ПКУ до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

До інвестиційних активів належать і корпоративні права (пп. «а» пп. 170.2.7 ПКУ). Своєю чергою, зворотний викуп або погашення інвестиційного активу прирівняне до продажу інвестиційного активу (пп. 170.2.2 ПКУ).

Дохід фізичної особи, яка в разі виходу із числа засновників (учасників) обмінює свій інвестиційний актив на об’єкт нерухомого (рухомого) майна, оподатковується за нормами, установленими п. 170.2 ПКУ. Тобто під час отримання доходу (інвестиційного прибутку) у випадку обміну інвестиційного активу на об’єкт нерухомого (рухомого) майна фізична особа повинна надати податкову декларацію в установленому порядку та сплатити ПДФО за ставкою, визначеною пп. 167.5.1 ПКУ (18%).

Підприємство за таких обставин не є податковим агентом, обов’язок задекларувати (до 1 травня року, що настає за звітним) і сплатити ПДФО від отриманого інвестиційного прибутку покладено, власне, на фізособу.

Єдине, що треба зробити підприємству, — указати цю виплату доходу в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ під ознакою доходу «112».

Правила щодо обкладення ПДФО інвестиційного прибутку, визначені п. 170.2 ПКУ, поширюються й на випадки, коли мовиться про передання інвестиційного активу (частки у статутному капіталі) в обмін на основні засоби.

Однак застерігаємо: зважаючи на те що в обмін на передані корпоративні права колишній учасник отримує негрошовий дохід, податківці можуть наполягати на застосуванні «натурального» коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 ПКУ, оскільки дохід виражений у негрошовій формі.

Отже, задля надійності радимо отримати індивідуальну податкову консультацію стосовно цього питання.

Військовий збір

Інвестиційний прибуток від операції з викупу частки у статутному капіталі (у т.ч. в обмін на майно) підлягає обкладенню і військовим збором за ставкою 1,5%.

При цьому якщо операції з інвестиційними активами здійснюються без використання послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, то фізична особа — резидент повинна визначити фінансовий результат операцій з інвестиційними активами та самостійно сплатити суму військового збору, зазначену в поданій нею податковій декларації.

У такому разі юридична особа є податковим агентом лише у частині відображення військового збору в податковому розрахунку за ф. 1ДФ (див. роз’яснення ДФС у підкатегорії 132.02 системи «ЗІР»).

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»