Хоч новий План рахунків і Типова кореспонденція діють уже півтора року, питань щодо застосування субрахунків і відображення операцій менше не стає. Також чимало питань викликає класифікація операцій на обмінні та необмінні. Тож розгляньмо найпоширеніші запитання, що виникають у бухгалтерів бюджетних установ.

Основні нормативні документи, якими бухгалтер повинен керуватися, визначаючи відповідний субрахунок, вид операції та бухгалтерські проведення, – НП(С)БОДС, План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2013 р. № 1203 (далі План рахунків № 1203), Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну України від 29.12.2015 р. № 1219 (даліПорядок № 1219), Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну України від 29.12.2015 р. № 1219 (далі — Типова кореспонденція).

Облік необоротних активів

На якому субрахунку обліковувати телевізор вартістю 5595 грн, пилосос миючий ─ 3510 грн, стіл комп’ютерний ─ 3750 грн, шафу ─ 3550 грн, диван кутовий ─ 4700 грн? На який рахунок зараховувати перелічені необоротні активи: як основні засоби чи інші необоротні матеріальні активи?

ВІДПОВІДЬ: Перш ніж визначитись із субрахунком, потрібно звернутися до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби».

Бюджетні установи зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без ПДВ), що не перевищує 6000 грн, і строк використання яких становить понад один рік (абз. 2 п. 3 розд. ІІ НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»).

Тому всі перелічені предмети потрапляють на субрахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

На території бюджетної установи ростуть поодинокі дерева. На який субрахунок брати їх на облік: 1711 чи 1017?

ВІДПОВІДЬ: У розумінні бухгалтерського обліку дерева можна назвати і довгостроковими біологічними активами, і багаторічними насадженнями.

Багаторічні насадження включають, зокрема, такі види насаджень, як насадження всіх видів (дерева та кущі), озеленювальні та декоративні насадження в парках, садах, скверах, на території установ (п. 1.1 розд. ІІ Методичних рекомендацій із бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11, далі — Методрекомендації з обліку ОЗ).

Субрахунок 1017 «Тварини та багаторічні насадження» призначено для обліку довгострокових біологічних активів, які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, і плодоносних рослин, які пов’язані із сільськогосподарською діяльністю. Керуючись Методрекомендаціями з обліку ОЗ, саме на цьому субрахунку обліковують дерева на території установи, включаючи плодоносні дерева.

Орендар (бюджетна установа) провів реконструкцію орендованих приміщень. Як обліковувати вартість робіт із реконструкції?

ВІДПОВІДЬ: Особливості обліку здійсненого орендарем поліпшення приміщення визначено НП(С)БОДС 126 «Оренда».

Витрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, орендар відображає як капітальні інвестиції в створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів (п. 2 розд. ІІІ НП(С)БОДС 126 «Оренда»).

Отже, вартість поліпшення як окремий об’єкт обліку зараховують на однойменний субрахунок 1118 «Інші необоротні матеріальні активи» (п. 3 розд. IV Методрекомендацій з обліку ОЗ).

Амортизацію інших необоротних матеріальних активів, створених унаслідок поліпшення об'єкта операційної оренди, нараховують прямолінійним методом з урахуванням строку використання об’єкта операційної оренди відповідно до договору оренди (абз. 2 п. 6 розд. V цих Методрекомендацій).

Облік запасів

На якому субрахунку обліковувати пальчикові батарейки та як їх потім списувати?

ВІДПОВІДЬ: З огляду на характеристики субрахунків, наведені в Порядку № 1219, пальчикові батарейки потрібно брати на облік на субрахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», а після видачі в користування їхню вартість необхідно списати з балансу. Надалі ведуть їх оперативний кількісний облік (п. 37 розд. ІІ Методичних рекомендацій із бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11, даліМетодрекомендації з обліку запасів).

Після використання їхнього ресурсу відпрацьовані батарейки не можна просто викинути – їх потрібно передати на утилізацію. Акт передання на утилізацію є підставою для зняття батарейок із кількісного оперативного обліку.

На яких субрахунках обліковувати замок врізний, замок накладний і замок навісний?

ВІДПОВІДЬ: Такі предмети доречно брати на облік на субрахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». Адже саме він призначений для обліку:

  • господарського інвентарю: предмети конторського й господарського облаштування, столовий, кухонний та інший господарський інвентар, предмети протипожежного призначення;
  • господарських матеріалів, що використовуються для поточних потреб установ: електричні лампи, мило, щітки тощо.

Однак після видачі їх у користування (в експлуатацію) вартість таких предметів списують із балансу установи з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання (п. 37 розд. ІІ Методрекомендацій з обліку запасів).

Єдиний нюанс: щоб зняти замки з кількісного обліку, потрібен відповідний документ. Тож, коли, скажімо, врізний замок вставили в дверне полотно, то має бути акт установки; якщо навісний замок зламався – має бути акт, що встановлює факт поломки. Ці документи дають змогу зняти предмети з кількісного обліку, щоб не виникало неузгодженостей під час проведення інвентаризації.

На якому субрахунку обліковувати призи (смартфони, планшети, кубки), придбані навчальним закладом для нагородження переможців математичної олімпіади? Чи залежить субрахунок від вартості призу?

ВІДПОВІДЬ: Смартфони, планшети, кубки, придбані для нагородження переможців олімпіади, беруть на облік на субрахунок 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу» (незалежно від їхньої вартості). Саме цей рахунок використовують для обліку придбаних (отриманих) активів, які утримують для подальшого розподілу чи передання.

Як оприбуткувати саджанці дерев і кущів, які придбали для висаджування?

ВІДПОВІДЬ: Для їх обліку призначено субрахунок 1517 «Сировина і матеріали». Адже відповідно до Порядку № 1219 саме на ньому обліковують саджанці та насіння, що використовують для висаджування. Та й називають саджанці дерев і кущів часто саме посадковим матеріалом.

На який субрахунок зарахувати отримані бюджетною установою медикаменти, призначені для передання іншій бюджетній установі?

ВІДПОВІДЬ: Бюджетна установа, яка отримала запаси (медикаменти) для подальшого передання, бере їх на облік на субрахунок 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу».

Облік розрахунків

Який субрахунок застосовувати під час розрахунків із відшкодування комунальних послуг орендарем?

ВІДПОВІДЬ: План рахунків № 1203 пропонує десяток субрахунків, призначених для обліку розрахунків, тому в них справді можна заплутатися. Якщо ж проаналізувати Типову кореспонденцію, то вона пропонує розрахунки з відшкодування комунальних послуг орендарем відображати через субрахунок 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість» чи 6415 «Інша поточна кредиторська заборгованість».

Який субрахунок застосовувати в разі попередньої оплати товарів, робіт послуг бюджетною установою?

ВІДПОВІДЬ: Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками в разі попередньої оплати товарів, робіт, послуг використовують субрахунок 2113 «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги» Тобто на цьому субрахунку відображають авансову оплату бюджетною установою товарів, робіт, послуг.

Облік доходів і витрат

Бюджетна установа оприбутковує скляні банки після використання продуктів, які в них були. На який субрахунок їх оприбутковувати та які це будуть доходи: від необмінної чи обмінної операції?

ВІДПОВІДЬ: Передусім потрібно визначитися, надалі скляні банки планують використовувати для потреб установи чи їх будуть реалізувати. Адже саме від цього залежить, який субрахунок використовувати для визнання доходів. З характеристик субрахунків, наведених у Порядку № 1219, випливає:

  • якщо банки будуть використовувати для потреб установи, то належить визнати дохід на субрахунку 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі»;
  • якщо ж їх призначили для реалізації, то потрібно визнати дохід на субрахунку 7211 «Дохід від реалізації активів».

Доходи, визнані на субрахунках 7112 та 7211, є доходами від обмінних операцій, які відображають відповідно в рядках 2020 і 2030 розд. І Звіту про фінансові результати (форми № 2-дс).

Бюджетна установа отримала благодійні внески в грошовій формі. Кошти було використано на придбання товарів для господарських потреб установи (придбання канцтоварів, паперу, мийних засобів), пов’язаних з її основною діяльністю. Яка це операція: обмінна чи необмінна? На який субрахунок зараховувати витрати: на субрахунок 8013 чи 8512?

ВІДПОВІДЬ: Насамперед, обмінна чи необмінна операція визначають окремо для доходів і витрат. Отримання бюджетною установою благодійних внесків у грошовій формі є доходом від необмінних операцій (п. 1.2 розд. ІІ НП(С)БОДС 124 «Доходи»). Згідно з п. 3.4 цього розділу Стандарту дохід визнають одночасно з отриманням активів, тобто за фактом зарахування благодійних внесків на спеціальний реєстраційний рахунок (чи внесення готівки в касу). Визнають доходи від таких операцій через субрахунок 7511 «Доходи за необмінними операціями».

Витрачання господарських і канцелярських товарів (придбаних за рахунок благодійних внесків) на потреби установи вже буде обмінною операцією. У разі видачі господарських і канцелярських товарів для використання витрати визнають на субрахунку 8013 «Матеріальні витрати» — якщо вони пов’язані зі здійсненням основних функцій установи (а якщо це платні послуги ─ 8113).

Бюджетна установа сплатила в поточному році судовий збір за поданий позов до суду. На який субрахунок зараховувати витрати? Як бути, якщо цю суму відшкодує відповідач, оскільки рішення буде прийнято на користь бюджетної установи?

ВІДПОВІДЬ: Оскільки судовий збір сплачують у зв’язку з поданням судового позову як обов’язковий платіж, то такі витрати доцільно зараховувати на субрахунок 8511 «Витрати за необмінними операціями».

У разі відшкодування суми судового збору, сплаченого в поточному році, під час надходження коштів на реєстраційний рахунок відновлюються касові та фактичні видатки: Дт 2313 «Реєстраційні рахунки» Кт 8511 «Витрати за необмінними операціями», 5511 «Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду».

Світлана ЛІСТРОВА,

бухгалтер-експерт