У попередньому номері ми ознайомилися із загальними правилами подання ПДВ-звітності (строки, періоди, способи звітування та коли можна не подавати звітності) — див. матеріал «Звітність із ПДВ: правила подання». А наразі розгляньмо алгоритм заповнення ПДВшної декларації

Передусім нагадаємо загальні правила заповнення декларації з ПДВ, зокрема:

— декларацію з ПДВ подають за формою, чинною на дату її подання (п. 1 р. ІІІ Порядку № 21);

— до декларації вносять дані податкового обліку платника ПДВ окремо за кожен звітний (податковий) період без наростаючого підсумку (п. 1 р. ІІІ Порядку № 21);

— усі показники в декларації з ПДВ проставляють у гривнях без копійок із відповідним заокругленням за загальновстановленими правилами (п. 4 р. ІІІ Порядку № 21);

— у колонці А в усіх необхідних випадках проставляють обсяги постачання (придбання) без урахування ПДВ, суму податку вказують у колонці Б (п. 5 р. ІІІ Порядку № 21);

— платник ПДВ самостійно обчислює суму податкового зобов’язання, яку зазначає в декларації з ПДВ. Дані, наведені в декларації, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника (п. 6 р. ІІІ Порядку № 21);

— у рядках декларації з ПДВ, які не заповнюють, нулі, прочерки й інші знаки чи символи не проставляють (п. 6 р. ІІІ Порядку № 21).

Декларація з ПДВ складається із:

— вступної частини;

— трьох розділів;

— обов’язкових додатків.

Вступна частина

Поле 01

Тут проставляють відмітку про тип декларації з ПДВ:

— у рядку 011 «Звітна» ставлять позначку «Х» у разі подання декларації за звітний період;

— у рядку 012 «Звітна нова» — позначку «Х» у разі подання нової декларації з виправленими показниками за звітний період до закінчення граничного строку її подання (п. 50.1 ПКУ).

Поле 02

У цьому полі платники ПДВ зазначають звітний (податковий) період (місяць/квартал), за який подають декларацію з ПДВ. Своєю чергою:

— у разі подання декларації за перший звітний (податковий) період особа, зареєстрована як платник ПДВ з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, у полі 02 зазначає перший повний календарний місяць (пп. 1 п. 1 р. ІІ Порядку № 21).

Наприклад, якщо платником ПДВ особа зареєструвалася 22 травня, то в першій декларації будуть зібрані показники за травень і червень, водночас у полі 02 потрібно зазначати перший повний місяць червень, тобто «06»;

— у разі подання декларації за останній звітний (податковий) період особа, ПДВ-реєстрація якої анулюється в інший день, аніж останній день календарного місяця, у полі 02 зазначає період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем цього анулювання, тобто неповний календарний місяць (пп. 2 п. 1 р. ІІ Порядку № 21). До того ж проставляється відмітка в полі «Відмітка про подання за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку».

Поле 03

У полі 03 «Платник» зазначають:

— повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами;

— дату й номер договору (угоди) про спільну діяльність/управління майном/розподіл продукції (відповідно до п.п. 8, 9 і 10 р. І Порядку № 21).

Поле 031

У полі 031 «Податковий номер платника податку1 або серія та/або номер паспорта2» зазначають:

— код за ЄДРПОУ платника податку чи реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюють контролюючі органи, або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи,

або

— серію та/або номер паспорта фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Поле 04

У цьому полі зазначають індивідуальний податковий номер (далі — ІПН) платника ПДВ.

Відповідно до п. 1.6 р. І Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну України від 14.11.2014 р. № 1130, особі, що реєструється як платник ПДВ, присвоюють:

— 12-значний ІПН — для юридичних осіб;

— 12-значний ІПН — для фізичних осіб;

— 9-значний ІПН — для осіб, відповідальних за нарахування та сплату ПДВ до бюджету під час виконання договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи, для управителів майна за договорами управління майном, інвесторів (операторів) відповідно до угод про розподіл продукції, на яких покладено ведення податкового обліку з ПДВ за угодами про розподіл продукції;

— 12-значний або 9-значний ІПН — для постійних представництв нерезидентів.

Поле 05

Тут платник ПДВ зазначає:

— податкову адресу (місце обліку платника ПДВ);

— поштовий індекс;

— телефон;

— факс;

— електронну адресу.

Поле 06

У полі 06 «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації» вступної частини декларації проставляють цифру:

«1» — у разі подання декларації платником ПДВ — сільгоспвиробником, який провадить види діяльності, передбачені п. 161.3 Закону № 1877, та який унесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону № 1877;

«2» — у разі подання декларації платником ПДВ — сільгоспвиробником, який провадить види діяльності, передбачені п. 161.3 Закону № 1877, та який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації згідно із Законом № 1877.

Поле «Декларація подається до»

Тут зазначають найменування контролюючого органу, до якого подають декларацію з ПДВ.

Розділ І «Податкові зобов’язання»

Рядок декларації

Назва рядка

Пояснення до заповнення

Рядок 1

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7%, крім ввезення товарів на митну територію України:

У рядку 1 декларації з ПДВ відображають операції, які одночасно:

— здійснюють на митній території України — місце постачання відповідно до ст. 186 ПКУ розташоване на митній території України;

— є об’єктом оподаткування згідно з п. 185.1 ПКУ й оподатковуються за основною ставкою 20% (рядок 1.1) і ставкою 7% (рядок 1.2).

Під час заповнення рядка 1 потрібно брати до уваги значення терміна «постачання товарів» відповідно до вимог пп. 14.1.191 ПКУ та значення терміна «постачання послуг» згідно з вимогами пп. 14.1.185 ПКУ.

Операції, відображені в рядку 1 декларації з ПДВ, розшифровують у розрізі контрагентів у додатку Д5

Рядок 1.1 (Д5)

операції, що оподатковуються за основною ставкою

У рядку 1.1 ПДВ-декларації вказують дані операцій на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою (20%), крім увезення товарів на митну територію України (пп. 2 п. 3 р. V Порядку № 21).

До рядка 1.1 також включають:

— передання товарів/послуг у межах посередницьких договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління (пп. «е» пп. 14.1.191 і п. 189.4 ПКУ);

— постачання товарів за договорами фінансового лізингу, які були повернені лізингоодержувачем, не зареєстрованим як платник ПДВ у зв’язку з невиконанням умов такого договору (п. 189.5 ПКУ);

— передання (повернення) об’єкта фінансового лізингу (пп. «а» пп. 14.1.191 і пп. «а» п. 185.1 ПКУ);

— ліквідацію основних засобів за самостійним рішенням платника ПДВ у випадку, якщо така операція потребує нарахування ПДВ відповідно до п. 189.9 ПКУ (пп. 14.1.191 і п. 189.9 ПКУ);

— вартість заставної тари, яка не була повернена постачальнику протягом 12 календарних місяців із моменту її надходження (п. 189.2 ПКУ);

— нарахування податкових зобов’язань за товарами/послугами та необоротними активами, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у разі анулювання ПДВ-реєстрації згідно з п. 184.7 ПКУ

Рядок 1.2 (Д5)

операції, що оподатковуються за ставкою 7%

До рядка 1.2 декларації включають оподатковувані за ставкою 7% обсяги постачання товарів, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до ст. 186 ПКУ.

Згідно з пп. «в» п. 193.1 ПКУ, ставку ПДВ 7% застосовують до операцій із постачання на митній території України:

лікарських засобів, дозволених для виробництва та застосування в Україні й унесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію й застосування в Україні;

лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування в межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я

Рядок 2

Операції з вивезення товарів за межі митної території України

Х

Рядок 2.1

операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

У рядку 2.1 указують обсяги операцій із вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог пп. 195.1.1 та п. 195.2 ПКУ (пп. 3 п. 3 р. V Порядку № 21)

Рядок 2.2

операції, що звільнені від оподаткування

У рядку 2.2 указують обсяги операцій із вивезення товарів за межі митної території України, які звільнені від оподаткування відповідно до р. V, підрозділу 2 р. XX ПКУ та міжнародних договорів (угод) (пп. 3 п. 3 р. V Порядку № 21)

Рядок 3

Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

У рядку 3 указують обсяги постачання товарів/послуг, які обкладають ПДВ за ставкою 0%, а саме (пп. 4 п. 3 р. V Порядку № 21):

— операції з постачання товарів, перелічених у пп. 195.1.2 ПКУ;

— операції з постачання послуг, перелічених у пп. 195.1.3 ПКУ;

— операції з постачання на митній території України товарів/робіт/послуг, які здійснюють у межах міжнародної технічної допомоги, пов’язані з виконанням робіт із підготовки до зняття та зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему (п. 211.1 ПКУ);

— постачання товарів (окрім підакцизних товарів) і послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами й організаціями громадських організацій інвалідів, відповідно до п. 8 підрозділу 2 р. XX ПКУ

Рядок 4

Нараховано податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) за операціями, що оподатковуються за:

Рядок 4 призначений для відображення технічних податкових зобов’язань, які:

— нараховують за товарами/послугами/необоротними активами, придбаними/виготовленими з ПДВ, якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в необ’єктних, звільнених від ПДВ чи негоспдіяльних операціях, відповідно до п. 198.5 ПКУ;

— нараховують для часткової компенсації податкового кредиту за покупками, які одночасно використовуються для пільгової й оподатковуваної діяльності, відповідно до п. 199.1 ПКУ. Детальніше див. у матеріалі «Річний перерахунок ПДВ». Суму таких податкових зобов’язань (за умовним ІПН «600000000000») відображають у таблиці 1 додатка Д1 до декларації з ПДВ.

Загальну суму технічних (компенсуючих) ПДВ-зобов’язань відображають у таблиці 1 додатка Д5 до декларації з ПДВ, у рядку «600000000000 (рядки 4.1 та 4.2 декларації)».

Крім того, під час заповнення рядка 4 (у разі нарахування технічних ПДВ-зобов’язань відповідно до п. 199.1 ПКУ) також слід заповнити:

таблицю 1 додатка Д7 до декларації з ПДВ за перший звітний період (місяць/квартал) року чи перший звітний період, у якому здійснено неоподатковувані операції, де зазначають частку використання товарів/послуг і необоротних активів в оподатковуваних операціях;

таблиці 1–3 додатка Д7 — під час здійснення перерахунку сум ПДВ за підсумками календарного року (або в разі анулювання ПДВ-реєстрації).

У разі нарахування податкового зобов’язання лише відповідно до вимог п. 198.5 ПКУ додаток Д7 не подають.

У рядку 4 декларації з ПДВ також показуватимуть не лише компенсаційні податкові зобов’язання, нараховані за ставкою 20% та 7% (відповідно) згідно з п. 198.5 і п. 199.1 ПКУ, але й коригування за такими операціями (пп. 5 п. 3 р. V Порядку № 21).

Яскравими прикладами таких коригувань є зміна напряму використання (з пільгового на оподатковуване) товарів/послуг, за якими раніше нарахували компенсаційні податкові зобов’язання, коригування в результаті проведення річного перерахунку цих зобов’язань за ст. 199 ПКУ

Рядок 4.1 (Д1, Д5, Д7)

основною ставкою

У рядку 4.1 указують суму податкового зобов’язання, нараховану протягом звітного періоду та коригування за такими операціями відповідно до п. 198.5 та п. 199.1 ПКУ, за операціями, що оподатковуються за основною ставкою (20%) (пп. 5 п. 3 р. V Порядку № 21)

Рядок 4.2 (Д1, Д5, Д7)

ставкою 7%

У рядку 4.2 указують суму податкового зобов’язання, нараховану протягом звітного періоду, та коригування за такими операціями відповідно до п. 198.5 та п. 199.1 ПКУ, за операціями, які оподатковують за ставкою 7% (пп. 5 п. 3 р. V Порядку № 21)

Рядок 5 (Д6)

Операції, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

У рядку 5 указують обсяги операцій із (пп. 6 п. 3 р. V Порядку № 21):

— постачання товарів/послуг, які згідно зі ст. 196 ПКУ входять до переліку операцій, що не є об’єктом оподаткування. Водночас слід узяти до уваги значення терміна «постачання товарів» відповідно до вимог пп. 14.1.191 ПКУ та значення терміна «постачання послуг» згідно з вимогами пп. 14.1.185 ПКУ. Тобто необ’єктні операції, які не відповідають терміну «постачання товарів» чи «постачання послуг», у рядку 5 не відображають. Наприклад, це операції з передання майна у схов (відповідальне зберігання), які згідно з пп. 196.1.2 ПКУ не є об’єктом обкладення ПДВ. Адже вони не відповідають поняттю «постачання товарів»;

— постачання послуг за межами митної території України та послуг, які здійснюють за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до п. 186.2, п. 186.3 ПКУ. Тобто тут відображають постачання послуг, які не обкладаються ПДВ, оскільки місце їх постачання розташоване за межами митної території України;

— постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування згідно зі ст. 197 ПКУ, тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до підрозділу 2 р. XX ПКУ та звільнених згідно з міжнародними договорами (угодами).

Для платників податку, які заповнюють рядок 5, та підприємств (організацій) осіб з інвалідністю обов’язковим є подання додатка Д6

Рядок 5.1 (Д6)

у тому числі операції, що звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

У рядку 5.1 (з рядка 5) указують обсяги операцій, які звільнені від оподаткування (р. V ПКУ, підрозділ 2 р. XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)) (пп. 6 п. 3 р. V Порядку № 21)

Рядок 6 (Д1)

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України

У рядку 6 указують обсяги послуг, отриманих від нерезидента, які:

— є об’єктом обкладення ПДВ;

— місце їх постачання розташоване на митній території України відповідно до ст. 186 ПКУ.

Детальніше про обкладення ПДВ послуг, отриманих від нерезидентів, див. у матеріалах «Послуги, отримані від нерезидентів: визначаємо місце постачання для обкладення ПДВ» і «Податкова накладна на послуги від нерезидента».

Крім того, у рядку 6 декларації з ПДВ слід відображати коригування податкових зобов’язань, нарахованих за такими нерезидентськими послугами (пп. 7 п. 3 р. V Порядку № 21). У зв’язку із цим до рядка 6 потрібно подавати додаток Д1. У додатку Д1 для коригувань за такими операціями в таблиці 1 виділено окремий рядок «Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України».

Оскільки додатки до декларації з ПДВ додають за наявності подій, які підлягають відображенню в таких додатках (п. 11 р. ІІІ Порядку № 21), то додаток Д1 до рядка 6 слід подавати, лише якщо у звітному періоді були коригування податкових зобов’язань за послугами, отриманими від нерезидентів

Рядок 7 (Д1)

Коригування податкових зобов’язань

Цей рядок призначений для відображення коригування податкових зобов’язань відповідно до ст. 192 ПКУ в разі:

— зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін;

— повернення товарів(послуг)/попередньої оплати;

— виправлення помилок у податкових накладних. Водночас якщо помилку в податковій накладній буде виявлено в наступному періоді, доведеться подавати уточнюючий розрахунок.

Своєю чергою, візьміть до уваги, що:

— «збільшуючий» розрахунок коригування відображається в декларації в періоді коригування, незалежно від того, чи зареєстрований такий розрахунок коригування в ЄРПН;

— «зменшуючий» розрахунок коригування відображається в декларації в періоді коригування, якщо він зареєстрований у ЄРПН своєчасно, або в періоді реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН — у разі несвоєчасної реєстрації.

У рядку 7 також відображають коригування податкових зобов’язань, нарахованих відповідно до п. 199.1 ПКУ, у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних і неоподатковуваних операцій.

Під час заповнення рядка 7 обов’язковим є подання додатка Д1, що заповнюється в розрізі контрагентів, та/або додатка Д7

Рядок 8

Коригування податкових зобов’язань у зв’язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)

У рядку 8 указують суми збільшення податкових зобов’язань, що виникають у зв’язку з нецільовим використанням товарів, увезених на митну територію України із застосуванням звільнення від сплати ПДВ у пільговому режимі.

Зверніть увагу

Тут можливе лише збільшення податкових зобов’язань.

Показник цього рядка у жодному додатку не деталізується

Рядок 9

Усього податкових зобов’язань

(сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 4.1 + 4.2 + 6 (-/+)+ 7 (-/+) + 8) колонки Б)

Тут відображають загальну суму податкових зобов’язань за звітний період.

Значення цього рядка розраховують за формулою, наведеною в назві рядка

Роз’яснення щодо порядку заповнення іншої частини декларації з ПДВ читайте в наступному номері в матеріалі «Декларація з ПДВ: алгоритм заповнення (Частина ІІ)».

Алевтина ПОЛІЩУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

 

 

 

______________________________________________________________

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

ПКУ — Податковий кодекс України.

Закон № 1877 — Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877-IV.

Порядок № 21 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21.