Керівництво підприємства вирішило провести заміну основного засобу на новий і сучасніший. У зв’язку із цим старий основний засіб продають. Балансова вартість такого основного засобу становить 500,00 грн.
Як таку операцію відобразити в бухгалтерському та податковому обліку? Чи нараховувати ПДВ-зобов’язання згідно з п. 198.5 ПКУ під час переведення основних засобів до необоротних активів, утримуваних для продажу? Чи є певні особливості щодо коригування фінрезультату до оподаткування?

ВІДПОВІДЬ: Під час продажу основного засобу його переводять до складу необоротних активів, утримуваних для продажу. Своєю чергою, така перекласифікація не потребує нарахування податкових зобов’язань із ПДВ — ПДВ треба нараховувати вже при продажу відповідного активу на дату «першої події». Щодо податково-прибуткового обліку, тут слід застосовувати залишково-вартісні коригування фінрезультату.

Бухгалтерський облік

У випадку коли керівництво підприємства приймає рішення про продаж об’єкта основних засобів, його слід перевести до складу необоротних активів, утримуваних для продажу згідно з п. 1 р. II П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність». Причому об’єкт має відповідати таким умовам:

 • очікується, що економічна вигода буде отримана саме від продажу, а не від його подальшого використання за призначенням;
 • об’єкт готовий до продажу в нинішньому стані;
 • передбачається, що необоротний актив буде проданий протягом року з дати його визнання утримуваним для продажу. Період завершення продажу може бути подовжено на строк понад рік у разі, якщо це обумовлено обставинами, що перебувають поза контролем підприємства, яке продовжує виконувати план продажу;
 • умови його продажу відповідають звичайним умовам продажу для схожих активів;
 • є велика ймовірність, що об’єкт справді буде проданий.

Визнання необоротного активу як утримуваного для продажу проводиться на дату, коли задовольняються перелічені вище умови (п. 3 р. ІІ П(С)БО 27). Якщо хоча б одна з умов не виконується — об’єкт зі складу основних засобів до необоротних, утримуваних для продажу, не переводиться.

У випадку якщо необоротні активи, група вибуття визнаються утримуваними для продажу після дати балансу, то це визнання здійснюється на наступну дату балансу. Якщо таке визнання відбувається після дати балансу, але до затвердження фінансової звітності, то інформація про необоротні активи, групу вибуття, утримувані для продажу, відображається в примітках до фінансової звітності (п. 4 р. ІІ П(С)БО 27).

На необоротні активи, утримувані для продажу, у т.ч. необоротні активи, що входять до групи вибуття, амортизація не нараховується (п. 6 р. ІІ П(С)БО 27). Своєю чергою, нарахування амортизації об’єкта потрібно припинити з місяця, наступного за місяцем переведення об’єкта до необоротних активів, утримуваних для продажу.

Переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, відображають проводкою Дт 286 Кт 10 (11) — за залишковою вартістю об’єкта. Водночас — на суму зносу Дт 13 Кт 10 (11).

Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу, відображаються в бухобліку та фінзвітності на дату балансу за найменшою з двох величин — балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації (п. 9 р. ІІ П(С)БО 27). Якщо чиста вартість реалізації менша за балансову, то витрати відображаються у складі інших операційних витрат (п. 10 р. II П(С)БО 27), зокрема за Дт субрахунку 946 «Втрати від знецінення запасів».

Для відображення заборгованості за необоротними активами, утримуваними для продажу, призначено субрахунок 680 «Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу». Під час отримання передоплати фіксують проводку Дт 311 Кт 680.

Дохід від реалізації необоротного активу, утримуваного для продажу, відображають кореспонденцією Дт 377 Кт 712, а його собівартість списують проводкою Дт 943 Кт 286.

Бухоблік операцій із необоротними активами, утримуваними для продажу, детально описано в матеріалі «Продаж основних засобів: бухгалтерський облік» газети № 97/2017.

Податок на прибуток

Як відомо, об’єкт обкладення податком на прибуток визначається шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці, передбачені Податковим кодексом (пп. 134.1.1 ПКУ). Щоправда, прибутківці, річний бухгалтерський дохід яких не перевищує 20 млн грн., можуть обійтися й без коригувань фінрезультату до оподаткування — див. матеріал «Хто застосовує різниці при визначенні податку на прибуток – 2015» газети № 225/2015.

У разі продажу об’єкта основних засобів, який використовується в госпдіяльності підприємства, норми п. 138.1 і п. 138.2 ПКУ передбачають:

 • збільшення фінрезультату до оподаткування на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бухобліку;
 • зменшення фінрезультату до оподаткування на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

Якщо мовиться про невиробничі основні засоби, то згідно з п. 138.1 і п. 138.2 ПКУ фінрезультат до оподаткування:

 • збільшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих основних засобів, визначеної відповідно до правил бухобліку;
 • зменшується на суму первісної вартості придбання чи виготовлення окремого об’єкта невиробничих основних засобів і витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у т.ч. віднесених до витрат згідно з правилами бухобліку, але не більш ніж сума доходу (виручки), отриманої від такого продажу.

При цьому ПКУ не виділяє такого виду активів, як необоротні активи, утримувані для продажу.

Однак податківці все ж зауважують: на вартість необоротних активів, утриманих для продажу (запасів), коригування фінрезультату до оподаткування відповідно до п. 138.1 та п. 138.2 ПКУ не здійснюється, та рядки 1.1.2 і 1.2.2 додатка РІ «Різниці» до рядка 03 РІ декларації з податку на прибуток не заповнюються (див. ІПК ДФСУ від 28.12.2017 р. № 3186/6/99-99-15-03-02-15/ІПК). Тобто під час продажу основного засобу, переведеного до складу запасів (Дт 286 Кт 10 (11)), не потрібно коригувати фінрезультат до оподаткування на бухгалтерську та податкову залишкову вартість цього об’єкта.

Ми ж такий підхід податківців не схвалюємо. Вважаємо, що коригування фінрезультату до оподаткування на суму бухгалтерської та податкової залишкової вартості об’єкта основних засобів, передбачені п. 138.1 і п. 138.2 ПКУ, варто все-таки здійснювати. Адже основні засоби, які підлягали амортизації в податковому обліку та використовуються в господарській діяльності, і надалі відповідатимуть визначенню податкових основних засобів згідно з пп. 14.1.138 ПКУ.

До того ж раніше контролери не робили подібних застережень щодо коригування фінрезультату до оподаткування у випадку перекласифікації основних засобів у необоротні активи, утримувані для продажу, — див., наприклад, ІПК ДФСУ від 17.10.2017 р. № 2251/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

ПДВ

Об’єктом обкладення ПДВ є, зокрема, операції з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України відповідно до ст. 186 ПКУ (п. 185.1 ПКУ).

Нагадаємо

Постачання товарів — це будь-яке передання права на розпоряджання товарами як власник, у т.ч. продаж, обмін або дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Постачанням товарів також вважаються:

 • фактичне передання матеріальних активів іншій особі на підставі договору про фінансовий лізинг (повернення матеріальних активів згідно з договором про фінансовий лізинг) чи іншої домовленості, відповідно до якої оплата відстрочена, але право власності на матеріальні активи передається не пізніше дати здійснення останнього платежу;
 • передання права власності на матеріальні активи за рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування чи відповідно до законодавства;
 • будь-яка із зазначених дій платника податку щодо матеріальних активів, якщо платник податку мав право на віднесення сум податку до податкового кредиту в разі придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатне передання майна іншій особі; передання майна в межах балансу платника податку, що використовується в господарській діяльності платника податку для його подальшого використання з метою, не пов’язаною з господарською діяльністю такого платника податку; передання в межах балансу платника податку майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операціях, для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню);
 • передання (унесення) товарів (у т.ч. необоротних активів) як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також їх повернення;
 • ліквідація платником податку за власним бажанням необоротних активів, які перебувають у такого платника;
 • передання товарів згідно з договором, за яким сплачується комісія (винагорода) за продаж або купівлю.

(пп. 14.1.191 ПКУ)

Тобто постачання товарів передбачає перехід права власності  на відповідні товари від постачальника до покупця. Утім під час переведення об’єкта основних засобів до складу необоротних активів і груп вибуття, утримуваних для продажу, цього не відбувається. Тож, така операція не вважається постачанням товарів і не обкладається ПДВ.

 Відповідно до ч. 1 ст. 316 ЦКУ, правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює згідно із законом за власною волею, незалежно від волі інших осіб. Своєю чергою, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд (ч. 1 ст. 319 ЦКУ).

До того ж у такому разі немає й підстав для застосування норм п. 198.5 ПКУ щодо нарахування технічних ПДВ-зобов’язань за необ’єктними, звільненими від ПДВ та негоспдіяльними операціями.

Об’єкт обкладення ПДВ виникне вже власне під час продажу необоротного активу (відповідно до п. 185.1 ПКУ). При цьому податкові зобов’язання потрібно визнавати на дату «першої події» (п. 187.1 ПКУ), а саме:

 • на дату зарахування коштів від покупця на банківський рахунок/оприбуткування коштів у касі (якщо такої немає — на дату інкасації коштів у банку);
 • на дату відвантаження товарів.

У цьому випадку база обкладення ПДВ визначається з договірної вартості продажу необоротного активу з урахуванням загальнодержавних податків і зборів, але не може бути нижче за балансову (залишкову) вартість за даними бухобліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи зі звичайної ціни) (п. 188.1 ПКУ).

Як мінімальну базу обкладення ПДВ балансову (залишкову) вартість для необоротних активів, утримуваних для продажу, визначають і податківці — див. роз’яснення в підкатегорії 101.07 системи «ЗІР».

Хоча деякі спеціалісти вважають, що для цілей ПДВ-обліку під час постачання необоротних активів, утримуваних для продажу, як мінімальну базу оподаткування слід використовувати вартість придбання відповідного об’єкта.

Проте ми переконані, що перекласифікація відповідного об’єкта в необоротні активи, утримувані для продажу, не є причиною для застосування мінімальної бази обкладення ПДВ у розмірі вартості придбання відповідного активу. Тут слід орієнтуватися саме на бухгалтерську залишкову вартість об’єкта. Адже такий актив придбавали не для продажу, а для використання за його призначенням у госпдіяльності підприємства протягом періоду, який перевищує рік. Таким чином, цей актив визнавався необоротним активом й амортизувався.

Отже, коли балансова (залишкова) вартість основного засобу перевищуватиме фактичну ціну (договірну вартість) його реалізації, потрібно скласти 2 податкові накладні:

 • першу — на фактичну ціну постачання ОЗ. Таку податкову накладну складають у загальному порядку;
 • другу — на перевищення балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною ОЗ. Така податкова накладна покупцеві не надається. Про це роблять відповідну позначку в її верхній лівій частині та вказують тип причини «15» — Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання. З прикладом заповнення такої податкової накладної можна ознайомитися в матеріалі «Нова податкова накладна в зразках» газети № 64/2017.

За умови якщо залишкова вартість ОЗ дорівнюватиме нулю, то, звісно, ми повинні орієнтуватися на договірну вартість і скласти податкову накладну виходячи з такої договірної вартості продажу.

Алевтина ПОЛІЩУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»