Ремонтуємо орендований основний засіб удруге: як відобразити в обліку

Підприємство отримало в оперативну оренду автомобіль, який використовує директор для службових поїздок. Минулого року провели його ремонт, було створено умовний об’єкт групи 5 «ремонт орендованого автомобіля» на суму, що не вписалася в 10% ліміт.
Зараз удруге проводимо ремонт цього авто. Як відобразити в обліку повторний ремонт, який не потрапив у 10% ліміт: створювати ще один умовний об’єкт або збільшувати вартість уже існуючого умовного об’єкта групи 5?

ВІДПОВІДЬ: Вважаємо, сума повторного ремонту орендованого автомобіля, яка не вписується в 10% ліміт, збільшує вартість уже існуючого умовного об’єкта «ремонт орендованого автомобіля». Пояснимо.

Правила податкового обліку ремонту орендованих основних засобів регулюють п.п. 146.12 та 146.19 ПКУ.

Так, витрати на ремонт орендованого об’єкта, що не перевищують 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, потрапляють до витрат (п. 146.12 ПКУ).

У разі якщо договір оперативної оренди (лізингу) зобов’язує чи дозволяє орендарю здійснювати ремонти та/або поліпшення об’єкта оперативної оренди (лізингу), понадлімітна сума ремонтів та/або поліпшень амортизується орендарем як окремий об’єкт у порядку, установленому для групи основних засобів, до якої відноситься об’єкт оперативної оренди (лізингу), що ремонтується та/або поліпшується (п. 146.19 ПКУ).

Тому під час першого ремонту орендованого автомобіля сума, яка вписалася в 10% ліміт, збільшила витрати, понадлімітна — утворила окремий об’єкт групи 5 «Транспортні засоби». Такий окремий умовний об’єкт амортизується аналогічно як і будь-який інший об’єкт групи 5. Тобто на нього встановлюється строк корисного використання, зважаючи на критерії його визначення з пп. 145.1.3 ПКУ, зокрема беручи до уваги й строк оренди. Звісно ж, такий строк корисного використання має бути не меншим за допустимий із п. 145.1 ПКУ (пп. 145.1.2 ПКУ). Для групи 5 мінімально допустимий строк корисного використання — 5 років.

При наступних ремонтах сума витрат, що вписується в 10% ліміт, знову потрапляє до витрат. Понадлімітна ж сума витрат за п. 146.19 ПКУ «амортизується орендарем як окремий об’єкт» групи 5. Водночас ПКУ прямо не прописує: амортизують як ще один окремий об’єкт з уже встановленим для нього строком корисного використання чи збільшують первісну вартість уже існуючого. Вважаємо, не логічно щоразу створювати окремі об’єкти на понадлімітні суми ремонту одного й того ж орендованого автомобіля. Проводячи аналогію з п. 146.11 ПКУ, прописаним для обліку понадлімітних ремонтних витрат власних основних засобів, можна дійти висновку, що такий понадлімітний ремонт орендованого об’єкта має збільшувати первісну вартість уже існуючого умовного об’єкта, що утворився від попередніх його ремонтів.

Тож із наступного місяця після проведення ремонту сума амортизації вже розраховуватиметься виходячи зі збільшеної первісної вартості умовного об’єкта «ремонт орендованого автомобіля».

У Податковійдекларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Мінфіну від 28.09.2011 р. № 1213, витрати на ремонт орендованого автомобіля, що задіяний в адмін­цілях, у межах 10% ліміту відображають у рядку 06.1 «Адміністративні витрати» та в Таблиці 2 додатка АМ.

Амортизація умовного об’єкта «ремонт орендованого автомобіля», пов’язаного з адмінцілями, потраплятиме до адміністративних витрат — до рядка 06.2 та в таблицю 1 додатка АМ.

Підхід Міндоходівців. Спеціалісти органів Доходів та зборів дотримуються аналогічного підходу: «у разі створення в податковому обліку орендаря об’єкту «Витрати на ремонт об’єкту оперативної оренди…» у складі групи 5 «Транспортні засоби» після проведення першого ремонту автомобіля, усі наступні капіталізовані витрати, понесені орендарем у зв’язку з ремонтом такого автомобіля, мають збільшувати вартість уже утвореного об’єкта групи 5» (за матеріалами онлайн-конференції, проведеної «Інтерактивною бухгалтерією» з Бондаренко Вадимом В’ячеславовичем, начальником Головного управління Міндоходів у Донецькій області). Від себе додамо, що під «капіталізованими витратами» тут розуміються суми, що не вписалися в 10% ліміт (тобто понадлімітні ремонти).

Приклад

ТОВ «Сова» орендує автомобіль, що використовує в адмінцілях. Провели ремонт на суму 2400 грн (у т.ч. ПДВ — 400 грн). У ме­жах 10% ліміту до витрат віднесли 800 грн, на понадлімітну суму (1200 грн) утворили окремий об’єкт групи 5 «Ремонт орендованого автомобіля». Використовуємо прямолінійний метод амортизації для об’єктів групи 5. Установлено строк корисного використання такого об’єкта — 5 років.

Через три місяці знову проводимо ремонт цього авто на суму 3600 грн (у т.ч. ПДВ — 600 грн). 10% ліміт вичерпано. На понадлімітну суму збільшено первісну вартість уже існуючого умовного об’єкта.

Зобразимо облік у таблиці.

Таблиця

Облік ремонту орендованого автомобіля

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

1

Проведено ремонт орендованого автомобіля*

92

685

2000,00

800,00**

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

685

400,00

3

Оплачено вартість ремонту

685

311

2400,00

4

Відображено суму амортизації за місяць

(1200 грн : 5 років : 12 місяців)

20,00

5

Проведено ремонт орендованого автомобіля*

92

685

3000,00

***

6

Відображено податковий кредит із ПДВ

641

685

600,00

7

Оплачено вартість ремонту

685

311

3600,00

8

Відображено суму амортизації за місяць

((1200 грн - (20 грн х 3 місяці) + 3000 грн) :
57 місяців

72,63

* У бухгалтерському обліку відображено витрати в складі витрат поточного періоду, оскільки підприємство не передбачає отримання росту первісно очікуваних вигод від об’єкта оренди (за п. 18 П(С)БО 16 «Витрати» та П(С)БО 14 «Оренда»). У разі проведення поліпшень орендованого об’єкта, що призводять до росту економвигід, у бухгалтерському обліку на вартість таких поліпшень було б створено об’єкт інших необоротних активів — а саме відображено за дебетом субрахунку 153 «Пpидбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних aктивів», а після завершення ремонту Дт 117 «Іншi необоротні матеріальні активи» Кт 153 (п. 8 П(С)БО 14).

**До витрат віднесено суму витрат на ремонт орендованого об’єкта основних засобів у межах 10% ліміту — 800 грн. Понадлімітна сума — 1200 грн — утворила окремий об’єкт основних засобів групи 5.

***Оскільки 10-відсотковий витратний ліміт вичерпано, уся вартість ремонту збільшить первісну вартість умовного об’єкта «ремонт орендованого автомобіля».

Галина МОРОЗОВСЬКА,

провідний бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»