Традиційно нові форми фінансової звітності були затверджені в останні дні грудня. Тому фактично в бухгалтерів не лишилося навіть часу, щоб їх проаналізувати й вивчити. А Казначейство та Мінфін за допомогою бухгалтерів уже виявили деякі неточності щодо ув’язки показників, і ми вже на порозі нових змін до щойно затверджених нормативно-правових актів. Тож відповімо на найпоширеніші запитання

Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну України від 28.02.2017 р. № 307, викладено в новій редакції наказом Мінфіну від 29.11.2017 р. № 976 (далі Порядок № 307). Оновлені форми річної фінансової звітності наведені в додатках 1–4 до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності».

Примітки до річної фінансової звітності (Форма № 5-дс) затверджені наказом Мінфіну від 29.11.2017 р. № 977. Також Мінфін наказом від 28.12.2017 р. № 1170 затвердив Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору (даліМетодрекомендації № 1170). Тож розгляньмо запитання, що виникли під час заповнення форм річної фінансової звітності.

Баланс (Форма № 1-дс)

У якому рядку Активу Балансу відображати вартість грошових документів (поштових марок)?

ВІДПОВІДЬ: До інших коштів установи належать грошові документи (у національній та іноземній валютах), які знаходяться в касі установи: поштові марки, сплачені проїзні документи, путівки до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, кошти, що містяться в акредитивах, чекових книжках та в інших грошових документах тощо (п. 2.6 Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну України від 02.04.2014 р. № 372).

Поштові марки обліковують на субрахунку 2213 «Грошові документи у національній валюті». У Балансі (Форма № 1-дс) їх відображають у рядку 1161 «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в національній валюті, у тому числі в касі» (див. лист Мінфіну від 28.03.2017 р. № 35220-06-5/8303, далі — Лист № 35220).

Чи потрібно відображати в рядку 1200 Балансу суму витрат на передплату періодичних видань, здійснених у листопаді 2017 року?

ВІДПОВІДЬ: Для обліку здійснених у звітному періоді витрат, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (у т.ч. передплата періодичних видань на наступний бюджетний рік), призначений субрахунок 2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів». Зауважимо: на думку Казначейства, витратами майбутніх періодів слід визнавати лише витрати, здійснені в поточному бюджетному році, які підлягають віднесенню до витрат у наступному бюджетному році (а не в межах одного бюджетного року).

Залишки із субрахунку 2911 станом на 31.12.2017 відображають у рядку 1200 Балансу «Витрати майбутніх періодів» (див. Лист № 35220).

У якому рядку Балансу потрібно відображати кредиторську заборгованість, що числиться за підзвітними особами?

ВІДПОВІДЬ: План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2013 р. № 1203 (далі — План рахунків № 1203), не передбачає окремого субрахунку для обліку такої кредиторської заборгованості. Тому не лишається нічого іншого, як відобразити кредиторську заборгованість, що числиться за підзвітними особами (кредит субрахунку 2116) у рядку 1575 «Інші поточні зобов’язання».

Звіт про фінансовий результат (Форма № 2-дс)

Які видатки проставляти в розділі ІІ Форми № 2-дс: касові — з бюджетної звітності чи визнані в бухобліку?

ВІДПОВІДЬ: У рядках 2420–2520 р. II «Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету» Звіту про фінансові результати відображають суми видатків кошторису розпорядників бюджетних коштів у розрізі кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету за звітний період (за 2017 рік) і за попередній (у звіті за 2017 рік не заповнюють, оскільки річна фінансова звітність згідно з Порядком № 307 заповнюється вперше).

Саме формулювання «суми видатків кошторису» наводить бухгалтерів на думку, що у цьому розділі мають бути відображені касові видатки за методологією складання бюджету (кошторису). Однак Порядок № 307 не містить такої вимоги. Фахівці ж Казначейства й раніше наголошували, що підсумок показників р. ІІ Форми № 2-дс — рядок 2520 «Усього» має дорівнювати рядку 2380 «Усього витрат» р. І цієї ж форми.

Отже, у р. ІІ Форми № 2-дс відображаються визнані в бухобліку витрати відповідно до НП(С)БОДС 135 «Витрати», а не касові видатки з бюджетної звітності.

Нагадаємо: під час заповнення цього розділу Форми № 2-дс за 2017 рік потрібно керуватися БКУ, наказами Мінфіну України «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 р. № 11 (далі Наказ № 11), від 02.12.2014 р. № 1195 (далі — Наказ № 1195).

Чи потрібно бюджетним установам заповнювати розділ ІІІ Форми № 2-дс?

ВІДПОВІДЬ: У рядках 2530–2790 р. III «Виконання бюджету (кошторису)» Звіту про фінансові результати відображають інформацію про виконання бюджету (кошторису) органи Казначейства та державні цільові фонди. Тож бюджетні установи (розпорядники бюджетних коштів) р. ІІІ Форми № 2-дс не заповнюють.

У цьому розділі відображають інформацію про виконання бюджету (кошторису) у розрізі класифікації доходів бюджету й економічної класифікації видатків і кредитування бюджету порівняно із затвердженими показниками плану на звітний рік та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін (за загальним фондом) та плану на звітний рік з урахуванням змін (за спеціальним фондом).

Звіт про рух грошових коштів (Форма № 3-дс)

Які доходи й витрати потрібно заповнювати в розділі І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» Форми № 3-дс?

ВІДПОВІДЬ: Особливості заповнення цього розділу Звіту про рух грошових коштів визначено Порядком № 307, а зв’язок між показниками Звіту наведено в Методрекомендаціях № 1170.

Операційна діяльність, згідно з Порядком № 307, включає такі види надходжень:

 • бюджетні асигнування (крім цільового фінансування), спрямовані на виконання суб’єктом держсектора своїх повноважень й утримання апарату;
 • надходження від надання послуг (виконання робіт);
 • від продажу активів (крім необоротних активів);
 • інші надходження від обмінних операцій;
 • податкові й неподаткові надходження, трансферти, надходження до державних цільових фондів;
 • інші надходження від необмінних операцій, включаючи надходження від безоплатно отриманих активів, робіт (послуг), у т.ч. надходження в натуральній формі;
 • інші надходження, що включають кошти, отримані суб’єктом держсектора в тимчасове розпорядження, які підлягають подальшому розподілу, виплаті працівникам, перерахуванню за призначенням.

Витрати від операційної діяльності включають:

 • витрати на виконання бюджетних програм;
 • витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт);
 • витрати, пов’язані з реалізацією активів;
 • інші витрати за обмінними операціями;
 • трансферти;
 • інші витрати за необмінними операціями: інші витрати (використання коштів, отриманих у тимчасове розпорядження, на подальший їх розподіл, виплати працівникам, перерахування за призначенням).

Чистий рух коштів від операційної діяльності (рядок 3195) дорівнює різниці між доходами (рядок 3095 «Усього надходжень від операційної діяльності») і витратами (рядок 3190 «Усього надходжень від операційної діяльності»).

Чи включати надходження в натуральній формі в розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» Форми № 3-дс?

ВІДПОВІДЬ: Власне з назви Форми № 3-дс бачимо, що вона призначена для відображення руху грошових коштів. Але безоплатні надходження активів, робіт, послуг до таких не належать, хоча їх надходження та витрачання відображають на реєстраційному спеціальному рахунку.

Відповідно до Порядку № 307, у рядку 3045 «Інші надходження від необмінних операцій» відображають ті надходження від операційної діяльності, що не включені до попередніх статей 3020–3040 Звіту про рух грошових коштів. Зокрема це й надходження від безоплатно отриманих активів, робіт (послуг), у т.ч. надходження в натуральній формі.

Водночас у кінці Форми № 3-дс є два рядки (без номера, позначені як «*Довідково»), призначені для відображення надходжень і витрат у натуральній формі.

Отже, буквально читаючи норми Порядку № 307, можна дійти такого висновку: надходження в натуральній формі мають ураховуватися в рядку 3045 Форми № 3-дс, а також відображатися в кінці форми довідково. Хоча надходження в натуральній формі аж ніяк не можна назвати грошовими коштами, але на спеціальному реєстраційному рахунку їх відображають із метою врахування цих операцій під час виконання бюджету.

Де відображати реалізацію (продаж запасів) у Формі № 3-дс?

ВІДПОВІДЬ: Надходження від продажу запасів відображають у р. І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» Форми № 3-дс. Адже відповідно до Порядку № 307 у рядку 3010 «Надходження від продажу активів» відображаються кошти від реалізації матеріальних активів (крім необоротних активів).

У якому розділі Форми № 3-дс заповнювати цільове фінансування та видатки, спрямовані на придбання необоротних активів та їх реалізацію?

ВІДПОВІДЬ: Цільове фінансування, за рахунок якого придбали необоротні активи, і дохід, отриманий від їх реалізації, відображають у р. ІІ «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності» Форми № 3-дс.

Згідно з Порядком № 307, до надходжень від інвестиційної діяльності підпадають:

 • цільове фінансування;
 • надходження від продажу фінансових інвестицій (акцій, часток, боргових зобов’язань);
 • надходження від продажу основних засобів (крім доходів від продажу майна, що зараховуються до бюджету), інвестиційної нерухомості, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, довгострокових біологічних активів. До речі, зважаючи на норми Порядку № 307, сюди ж потрапляють і доходи від продажу інших необоротних матеріальних активів.

Чи потрібно показувати у Формі 3-дс грошові документи (марки), ураховуючи ув’язку показників залишків на початок і кінець року з даними рядків Балансу (щодо залишків грошових коштів на рахунках та їх еквівалентів)?

ВІДПОВІДЬ: Якщо керуватися таблицею ув’язок показників фінансової звітності з Методрекомендацій № 1170, то:

 • рядок 3405 «Залишок коштів на початок року» графи 3 Форми № 3-дс має дорівнювати підсумку рядків 1160, 1165, 1170, 1175 графи 3 Балансу;
 • рядок 3425 «Залишок коштів на кінець року» графи 3 Форми № 3-дс має дорівнювати підсумку рядків 1160, 1165, 1170, 1175 графи 4 Балансу.

Однак згідно з роз’ясненнями Казначейства під час такої ув’язки показників не потрібно враховувати залишки грошових документів (в еквіваленті грошових коштів), зокрема в еквіваленті вартості поштових марок. Це пов’язано з тим що у Формі № 3-дс відображають саме рух грошових коштів (а не грошових документів).

Звіт про власний капітал (Форма № 4-дс)

Де відображати технічну проводку щодо відновлення внесеного капіталу станом на 01.01.2017?

ВІДПОВІДЬ: Станом на 01.01.2017 залишки зі старих субрахунків були перенесені на нові, визначені Планом рахунків № 1203, згідно з Методичними рекомендаціями зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків, затвердженими наказом Мінфіну від 21.12.2016 р. № 1127. Унаслідок такого перенесення була викривлена сума внесеного капіталу й накопичених фінансових результатів, і тому бюджетні установи робили технічну проводку для відновлення внесеного капіталу (на суму нарахованого до 01.01.2017 зносу): Дт 5512 Кт 5111.

Нагадаємо: дані про рух власного капіталу показують у графах 3–9 у дужках або зі знаком «мінус», якщо такі показники призводять до зменшення залишку відповідного елемента власного капіталу.

Зазначену операцію відображають у Звіті про власний капітал (Форма № 4-дс) як зміни в капіталі протягом звітного бюджетного року в рядку 4030 «Інші зміни»:

 • у графі 3 цього рядка відображають суму коригування з «плюсом»;
 • у графі 5 цього рядка відображають суму коригування з «мінусом».

Які дані вказувати в рядку «Інші зміни» графи 5 Форми № 4-дс, пов’язані з коригуванням залишку на початок року?

ВІДПОВІДЬ: У рядку 4030 «Інші зміни» графи  5 Форми № 4-дс показують, зокрема, коригування фінансового результату, пов’язані з:

 • отриманням (переданням), списанням основних засобів (далі — ОЗ) і нематеріальних активів у межах одного суб’єкта управління;
 • включенням поточних витрат, здійснених у попередніх періодах до первісної вартості ОЗ і нематеріальних активів;
 • реалізацією запасів, придбаних у попередніх роках;
 • списанням нестач запасів, придбаних у попередніх роках;
 • списанням дебіторської, депонентської та кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, тощо.

Чи не буде задвоєння показників у Формі № 4-дс, якщо в ній фігуруватимуть однакові суми цільового фінансування і внесеного капіталу, сформовані під час зарахування об’єктів до складу необоротних активів?

ВІДПОВІДЬ: Ні, задвоєння сум у цьому випадку не може бути. Адже дані про рух власного капіталу, що призводять до зменшення залишку відповідного елемента власного капіталу, показують у графах 3–9 Форми № 4-дс у дужках або зі знаком «мінус».

Тому збільшення суми цільового фінансування (у разі його отримання) показують у графі 8 Форми № 4-дс із «плюсом», а зменшення (у разі зарахування об’єкта до складу основних засобів або інших необоротних матеріальних активів) — з «мінусом».

Збільшення ж суми внесеного капіталу відображають у графі 3 Форми № 4-дс при зарахуванні об’єктів до складу необоротних активів — з «плюсом», а в разі вибуття (списання) — з «мінусом».

Яку інформацію відображати в статтях «Збільшення капіталу в підприємствах» і «Зменшення капіталу в підприємствах»? Чи повинні бюджетні установи заповнювати ці рядки?

ВІДПОВІДЬ: У рядку 4210 «Збільшення капіталу в підприємствах» наводять дані про збільшення капіталу внаслідок операцій з отримання до сфери управління суб’єкта держсектора підприємств державного, комунального сектора економіки, збільшення розміру власного капіталу підприємств, які належать до сфери управління суб’єкта держсектора, та придбання фінансових інвестицій.

У рядку 4220 «Зменшення капіталу в підприємствах» показують дані про зменшення капіталу в підприємствах унаслідок операцій із вилучення зі сфери управління суб’єкта держсектора підприємств державного, комунального секторів економіки, зменшення розміру власного капіталу в підприємствах, які належать до сфери управління суб’єкта держсектора, та вибуття фінансових інвестицій.

Отже, такі операції можуть бути відображені лише у фінансовій звітності суб’єктів управління державним (комунальним) майном, які мають у підпорядкуванні державні (комунальні) підприємства.

Примітки до річної фінансової звітності (Форма № 5-дс)

У якій графі Форми № 5-дс відображати нараховані суми амортизації на основні засоби й інші необоротні матеріальні активи протягом звітного періоду?

ВІДПОВІДЬ: У розділі І «Основні засоби» Форми № 5-дс суми нарахованої амортизації відображають у розрізі груп основних засобів — у графі 12 «Нарахована амортизація за звітний рік».

Яку інформацію потрібно зазначати в графах 7–10 розділу І Форми № 5-дс?

ВІДПОВІДЬ: Ці графи призначені для відображення вибуття й надходження необоротних активів. Тому надходження необоротних активів відображають у Формі № 5-дс:

 • у графі 9 «Надійшло за рік: первісна (переоцінена) вартість» — це збільшення первісної вартості у зв’язку із зарахуванням об’єктів до складу необоротних активів у разі їх придбання та безоплатного отримання за операціями внутрівідомчого передання, отримання благодійних грантів і дарунків, у зв’язку з реконструкцією, добудовою, дообладнанням;
 • у графі 10 «Надійшло за рік: знос» — це збільшення суми зносу, переданого суб’єкту держсектора в разі безоплатного отримання необоротних активів від іншого суб’єкта держсектора.

Вибуття (списання, реалізацію, безоплатне передання) необоротних активів відображають у Формі № 5-дс:

 • у графі 7 «Вибуття за звітний рік: первісна (переоцінена) вартість» — це зменшення первісної вартості у зв’язку зі списанням об’єктів як непридатних, безоплатним переданням (внутрівідомчим), реалізацією (продажем) об’єктів, вибуття в разі крадіжки чи нестачі. Також у цій графі відображають вибуття об’єктів ОЗ у разі, якщо вони не відповідають критеріям визнання, зазначеним у п. 1 р. ІІ НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»;
 • у графі 8 «Вибуття за звітний рік: накопичена амортизація» — це зменшення суми накопиченої амортизації в разі вибуття необоротного активу чи його безоплатного передання суб’єкту держсектора.

Які дані вказувати в графах 17–18 «Діапазон корисного використання» розділу І Форми № 5-дс?

ВІДПОВІДЬ: У графах17–18 Форми № 5-дс проставляють:

 • у графі 17 «Діапазон корисного використання: від» — найменший строк корисного використання, визначений бюджетною установою для відповідної групи основних засобів (необоротних активів);
 • у графі 18 «Діапазон корисного використання: від» — найбільший строк корисного використання, визначений бюджетною установою для відповідної групи основних засобів (необоротних активів).

Більшість бюджетних установ використовують під час нарахування амортизації Типові строки корисного використання основних засобів суб’єктів державного сектора, наведені в додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектора, затверджених наказом Мінфіну України від 23.01.2015 р. № 11 (далі Типові строки).

Дані граф 17 і 18 потрібно заповнювати незалежно від того, застосовує бюджетна установа Типові строки чи за наявності належних обґрунтувань установила інші строки корисного використання.

Світлана ЛІСТРОВА,

бухгалтер-експерт