Нині спеціальної форми фінзвітності для ОСББ не встановлено. Тому тут усе в цілому за загальними правилами, але з певними особливостями…

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV (далі Закон про бухоблік),  юридичні особи повинні складати й подавати фінансову звітність визначеному законодавством колу користувачів. Користувачами фінзвітності ОСББ можуть бути (п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, далі Порядок № 419):

  • трудові колективи (на їх вимогу);
  • власники (засновники) відповідно до установчих документів;
  • інші органи й користувачі згідно з нормами законодавства (зокрема, органи державної статистики, податківці).

Окрім того, ч. 2 ст. 14 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р.  № 2866-III визначено, що ОСББ на вимогу співвласника зобов’язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти. Тобто ОСББ, як і решта суб’єктів господарювання, повинно обов’язково складати фінансову звітність.

Нагадаємо: звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу наростаючим підсумком із початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати (ч. 1 ст. 13 Закону про бухоблік).

Щодо форми, за якою ОСББ слід формувати фінзвітність, то тут спочатку слід пригадати норми ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік. У них зазначено, що для суб’єктів малого підприємництва, неприбуткових підприємств, установ та організацій і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) установлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Тож, зважаючи на викладене, ОСББ вочевидь зобов’язане складати й подавати фінзвітність згідно з П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». Цей Стандарт передбачає формування різних форм фінзвітності для суб’єктів малого підприємництва та мікропідприємництва.

Так, визначено, що суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи, які відповідають критеріям мікропідприємництва, формують спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (включає форму № 1-мс «Баланс» та форму № 2-мс «Звіт про фінансові результати»).

Про те, хто належить до юридичних осіб, що відповідають критеріям мікропідприємництва, згадано у ч. 3 ст. 55 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Там сказано, що це юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну €2 млн, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Як на нас, усі погодяться, що 99,9% ОСББ в Україні відповідає вказаному критерію мікропідприємництва. Адже всі ОСББ прагнуть зменшити свій штат до мінімального, а про дохід у €2 млн годі мріяти навіть для ОСББ із кількістю членів у 1000 квартир. Тож, зважаючи на сказане, більшості ОСББ либонь доведеться формувати Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, який об’єднує дві форми: Баланс за формою № 1-мс та Звіт про фінансові результати за формою № 2-мс.

Бувалим бухгалтерам не стане проблемою заповнити Баланс за формою № 1-мс. В останній усе стиснене до мінімуму, і ОСББ лише потрібно логічно відобразити свої активи та пасиви. Головна особливість у такому випадку — це відсутність даних у розділі «Власний капітал». Адже в ОСББ таких показників узагалі не буде.

Щодо складання Звіту про фінансові результати за формою № 2-мс, то тут дещо складніше. Розібратися в ситуації допоможе наша таблиця. Зазначимо, що ми навели найзатребуваніші, з нашої точки зору, для ОСББ операції.

Таблиця

Формування показників Звіту про фінрезультати за формою № 2-мс

Код рядка

Назва статті

Господарська операція

або вид активу

Формування показників за загальним Планом рахунків

Дт

Кт

1

2

3

4

5

2000

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

реалізація товарів

702

791

за вирахуванням

791

704

реалізація робіт

703

791

за вирахуванням

791

704

реалізація послуг

703

791

за вирахуванням

791

704

2160

 

 

 

Інші доходи

первісне визнання та зміна вартості активів, які обліковують за справедливою вартістю

710

791

реалізація інших оборотних активів

712

операційна оренда активів

713

штрафи, пені, неустойки

715

відшкодування раніше списаних активів

716

списання кредиторської заборгованості

717

безоплатно одержані оборотні активи

718

інші доходи операційної діяльності

719

відсотки одержані

732

інші доходи від фінансових операцій

733

відновлення корисності активів

742

безоплатно одержані активи

745

інші доходи

746

2050

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

товари

791

 

902

роботи

903

послуги

903

2165

Інші витрати

адміністративні витрати

791

 

92

витрати на збут

93

первісне визнання та зміни вартості активів, які обліковують за справедливою вартістю

940

сумнівні та безнадійні борги

944

нестачі та втрати від псування цінностей

947

штрафи, пені, неустойки

948

інші витрати від операційної діяльності

949

відсотки за кредит

792

 

951

інші фінансові витрати

952

зменшення корисності активів

793

972

уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

975

списання необоротних активів

976

інші витрати діяльності

977

Решту рядків Звіту про фінансові результати за формою № 2-мс, на думку автора, ОСББ заповнювати не потрібно. Позаяк діяльність ОСББ не пов’язана з отриманням прибутку. Та й сплачувати податок на прибуток в аналізованому випадку не потрібно.

Таким чином, як бачите, під час складання ОСББ Спрощеного фінзвіту загалом не повинно виникати проблем.

На інформаційному порталі для співвласників багатоквартирних будинків Ви знайдете більше інформації щодо:

  • вибору форми управління багатоквартирним будинком;
  • оформлення договірних відносин із постачальниками послуг;
  • отримання державної підтримки на здійснення енергоефективних заходів;
  • створення й організації діяльності ОСББ.