Підприємство у 2017 році вирішило ліквідувати невиробничий основний засіб. Які наслідки матиме така операція в податковому обліку? Чи потрібно коригувати фінансовий результат і які різниці діятимуть у цьому випадку?

ВІДПОВІДЬ: Необхідність коригування залежить від того, чи застосовує підприємство різниці з податку на прибуток, чи ні. Пояснімо.

Нині, як відомо, об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку чи збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства згідно з НП(С)БО чи МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ).

При цьому ті платники податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн грн, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень р. ІІІ ПКУ.

Тобто в таких платників податку як відображено в бухгалтерському обліку операцію з ліквідації об’єкта основних засобів, так ця операція впливатиме на об’єкт обкладення податком на прибуток. Жодних коригувань у цьому випадку робити не потрібно.

Інша категорія платників податку на прибуток, у яких дохід за останній рік перевищує 20 млн грн або які добровільно прийняли рішення застосовувати різниці, зобов’язані відкоригувати фінрезультат на передбачені для такого випадку різниці.

Нагадаємо

Термін «невиробничі основні засоби» означає основні засоби, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку (пп. 138.3.2 ПКУ).

Так, різниці, які діятимуть у цьому випадку, передбачені ст. 138 ПКУ. Зокрема в разі ліквідації невиробничого основного засобу потрібно буде збільшити фінрезультат до оподаткування на суму залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих основних засобів, визначеної відповідно до НП(С)БО чи МСФЗ (п. 138.1 ПКУ).

А от щодо зменшення бухфінрезультату в такому випадку — ПКУ не передбачає жодних різниць для цього. Тобто потрібно буде лише виключити з фінрезультату залишкову вартість такого об’єкта. Прописаний  порядок є логічним, зважаючи на те що йдеться саме про невиробничий основний засіб. Оскільки його використання не приносить дохід підприємству (не бере участі в госпдіяльності), то законодавець вирішив, що операції по цьому об’єкту не повинні впливати на об’єкт обкладення податком на прибуток. Ця логіка випливає з того, що з фінрезультату виключають і бухгалтерську амортизацію, нараховану на такий об’єкт, і витрати на його ремонт або поліпшення.

Розгляньмо детальніше це питання на прикладі.

Приклад

Підприємство в лютому 2017 року вирішило ліквідувати невиробничий основний засіб. Залишкова вартість такого об’єкта — 12 442,00 грн. Сума нарахованої амортизації — 38 892,00 грн.

У зв’язку з ліквідацією об’єкта основних засобів були понесені витрати в сумі 2 600,00 грн. А вартість запасів, оприбуткованих після ліквідації, становить 3 500,00 грн.

Детально бухоблік такої операції ми розглядали в матеріалі «Ліквідація основних засобів: документальне оформлення й облік. Частина І» газети № 44/2013. Особливості бухгалтерського обліку відобразимо в таблиці.

Таблиця

Бухгалтерський облік ліквідації об’єкта основних засобів


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дт

Кт

1

Списано суму накопиченого зносу

13

10

38 892,00

2

Списано залишкову вартість об’єкта

976

10

12 442,00

3

Відображено витрати з ліквідації основного засобу

976

685
(661, 651)

2 600,00

4

Оприбутковано ТМЦ у результаті розбирання основного засобу*

20

746

3 500,00

* Така кореспонденція рахунків запропонована в Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561, однак можуть бути й інші варіанти, наприклад, Дт 20 Кт 976 або Дт 20 Кт 10.

А от при розрахунку об’єкта обкладення з податку на прибуток фінрезультат до оподаткування в цій ситуації збільшить залишкова вартість невиробничого основного засобу, а саме — 12 442,00 грн.

Підсумуймо

Отже, податкові наслідки з податку на прибуток залежать від того, чи застосовує підприємство коригувальні різниці, чи ні. Якщо ні, то як така операція відобразиться в бухобліку, так і впливатиме на податковий облік.

Якщо ж підприємство застосовує різниці з податку на прибуток, то в періоді ліквідації невиробничого основного засобу йому потрібно буде збільшити бухфінрезультат на суму бухгалтерської залишкової вартості такого об’єкта.

Ірина ЛІТВІНЧУК,

провідний бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»