Підстава: накази Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203,
від 29.12.2015 р. № 1219, від 28.12.2009 р. № 1541,
від 24.12.2010 р. № 1629, від 25.01.2012 р. № 52,
від 29.12.2011 р. № 1798, від 18.05.2012 р. № 568

Декілька років поспіль відтерміновували введення нових правил обліку для бюджетних установ. Перші 9 нацстандартів запрацювали з 1 січня 2015 року, їх перелік — у матеріалі «Бухоблік у бюджетних установах: нові стандарти з 2015 року» газети № 250/2014, а з 1 січня 2017 року вводиться й решта. Окрім того, уже оприлюднений на офіційному сайті Мінфіну проект іще одного нацстандарту — НП(С)БОДС  126 «Біологічні активи».

Які нацстандарти запрацюють із початку 2017 року

Із 1 січня 2017 року набирають чинності решта 10 НП(С)БОДС і деякі норми з уже чинних. Перелік цих нацстандартів  — у таблиці 1.

Таблиця 1

НП(С)БОДС, які запроваджуються з 1 січня 2017 року

НП(С)БОДС

Нормативно-правовий акт, яким затверджено НП(С)БОДС

Сфера й особливості застосування НП(С)БОДС

Номер НП(С)БОДС

Назва

101

«Подання фінансової звітності»

наказ Мінфіну
від 28.12.2009 р. № 1541

Визначає склад, форми, принципи підготовки та подання фінзвітності в держсекторі, загальні вимоги до визнання та розкриття її елементів.

Фінансова звітність включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів і примітки до звітів

102

«Консолідована фінансова звітність»

наказ Мінфіну
від 24.12.2010 р. № 1629 

Застосовують суб’єкти держсектора, які складають і подають консолідовану фінансову звітність

103

«Фінансова звітність за сегментами»

Визначає принципи та методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи й зобов’язання звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності.

Формують суб’єкти, які складають консолідовану фінансову звітність і/або мають територіально відокремлені підрозділи ― за формою «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма № 5-дс)

105

«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

наказ Мінфіну
від 25.01.2012 р. № 52

Визначає порядок коригування фінзвітності й консолідованої фінзвітності в умовах гіперінфляції та загальні вимоги до розкриття інформації про коригування в примітках до фінансової звітності

124

«Доходи»

наказ Мінфіну
від 24.12.2010 р. № 1629 

Стосується формування в бухобліку інформації про доходи від операцій:

  • обмінних (бюджетне асигнування, доходи від надання послуг, продажу, відсотків, роялті, дивідендів);
  • необмінних (податкові та неподаткові надходження, трансферти).

Мінфін має підготувати методрекомендації щодо визнання доходів

126

«Оренда»

Визначає засади формування в бухобліку інформації про орендні операції та її розкриття у фінансовій звітності орендарів й орендодавців, але не поширюється на оцінку активів

129

«Інвестиційна нерухомість»

Визначає засади формування в бухобліку інформації про інвестиційну нерухомість та її розкриття у фінансовій звітності.

Інвестиційна нерухомість — це  земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримуються з метою одержання орендних платежів і/або збільшення власного капіталу

130

«Вплив валютних курсів» (р. ІІІ)

наказ Мінфіну
від 11.08.2011 р. № 1022

Розділ ІІІ «Фінансова звітність в іноземній валюті» застосовуватимуть закордонні суб’єкти державного сектора

131

«Будівельні контракти»

наказ Мінфіну
від 29.12.2011 р. № 1798

Визначає формування в бухобліку інформації про доходи та витрати, пов’язані з виконанням будівельних контрактів, та її розкриття у фінансовій звітності.

Застосовують суб’єкти держсектора, що є підрядниками за будівельними контрактами

134

«Фінансові інструменти»

наказ Мінфіну
від 18.05.2012 р. № 568

Він не поширюється на фінансові інвестиції в підприємства, права й зобов’язання за договорами страхування, права та зобов’язання щодо оренди, договори про фінансові гарантії.

Фінансові активи включають: грошові кошти, не обмежені для використання, та їх еквіваленти; дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу; фінансові інвестиції, що утримуються до погашення; фінансові активи, призначені для перепродажу; інші фінансові активи

135

«Витрати»

Визначає прядок визнання витрат за обмінними й необмінними операціями, формування собівартості товарів, робіт, послуг.

Мінфін має підготувати методрекомендації щодо правил визнання витрат

Звітним періодом для складання фінансової звітності буде календарний рік (п. 7 р. ІІІ НП(С)БОДС 101). Але баланс суб’єкта держсектора складається на кінець останнього дня звітного періоду. Тож, схоже, баланс суб’єкти держсектора здаватимуть щокварталу. Проте бюджетну звітність ніхто не скасовував, і її, найімовірніше, здаватимуть, як і раніше,  згідно з Порядком складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженим наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44.

Однак до цього Порядку теж потрібно внести корективи, адже форми фінансової звітності, затверджені цим Порядком, більше не застосовуватимуться. Востаннє бюджетні установи їх використають під час складання фінансової звітності за 2016 рік. А фінансову звітність за 2017 рік уже здаватимуть за формами, наведеними в додатках до НП(С)БОДС 101.

Нові План рахунків і Типова кореспонденція: із чого розпочати

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203 (далі ― План рахунків), 3 роки чекав своєї пори. Із 1 січня 2017 року він діятиме лише для бюджетних установ і державних цільових фондів, а для Казначейства його введення планують відстрочити ще на рік. Але, як і 2 роки тому (коли вводилися перші 9 нацстандартів), Мінфін навіть не почав проводити роз’яснювальну роботу. Єдине що, наказом Мінфіну від 21.12.2016 р. № 1127 затверджені Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків (далі Методрекомендації № 1127). Також Мінфін планує підготувати методрекомендації щодо визнання доходів і витрат, але поки що навіть проекти цих документів не оприлюднені.

Певна річ, що приймуть їх уже в наступному році, а нові правила й субрахунки бухобліку бухгалтеру потрібно застосовувати уже в січні 2017 року.

Тож традиційно бухгалтерам знову доведеться розбиратися з усіма нововведеннями в бухобліку. А це реалізовувати нелегко, адже нововведення кардинальні, а Методрекомендації № 1127 це, скоріше, технічний документ, який указівок щодо порядку застосування Плану рахунків і правил бухобліку не надає.  Акцентуймо увагу на тому, як побудований План рахунків.

Структура Плану рахунків і принципові відмінності

План рахунків включає:

  • розділ I «Балансові рахунки» (це класи з 1-го по 8-й);
  • розділ II «Позабалансові рахунки» (класи 9 і 0).

Але класи рахунків істотно відрізняються від попередніх (див. таблицю 2).

Таблиця 2

Класи й рахунки нового Плану рахунків

Клас рахунків

Рахунок

Примітки

Номер

Найменування

Номер

Найменування

 

Розділ І «Балансові рахунки»

1

Нефінансові активи

10

Основні засоби

Включає субрахунки:

  • 1010–1018 (для бюджетних установ);
  • 1020–1028 (для фондів).

Вони призначені для обліку ОЗ, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, запасів, біологічних активів, капінвестицій, зносу (амортизації)

11

Інші необоротні матеріальні активи

12

Нематеріальні активи

13

Капітальні інвестиції

14

Знос (амортизація) необоротних активів

15

Виробничі запаси

16

Виробництво

17

Біологічні активи

18

Інші нефінансові активи

2

Фінансові активи

20

Довгострокова дебіторська заборгованість

Визначені окремі субрахунки   для бюджетних установ фондів, коштів державного й місцевого бюджетів ЄКР.

На субрахунках обліковують кошти в касі, на рахунках в установах банків або в органах Казначейства, у розрахунках із дебіторами, довгострокових і поточних фінансових інвестицій, довгострокових і короткострокових векселів одержаних та інших фінансових активів

21

Поточна дебіторська заборгованість

22

Готівкові кошти та їх еквіваленти

23

Грошові кошти на рахунках

24

Єдиний казначейський рахунок

25

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи

26

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи

27

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

28

Розрахунки за надходженнями до бюджету

29

Витрати майбутніх періодів

3

Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів

31

Находження бюджету

Інформацію на субрахунках узагальнюють органи Казначейства — про всі надходження до державного та місцевих бюджетів, у т.ч. коштів бюджету, які підлягають розподілу, а також коштів, що виділені відповідно до бюджетних призначень розпорядникам й одержувачам бюджетних коштів, тощо

32

Кошти бюджету

33

Кошти бюджету, які підлягають розподілу

34

Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат

35

Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів

36

Рахунки за нез’ясованими сумами й інші транзитні рахунки

37

Рахунки органів Казначейства

4

Розрахунки

41

Розрахунки за фінансовими операціями

На субрахунках обліковують розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами, за операціями з відображення зобов’язань за фінансовими операціями держбюджету (місцевих бюджетів), розрахунки за коштами, які підлягають розподілу, тощо

42

Інші розрахунки

43

Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу

44

Позиція щодо балансуючої валюти та балансуючі рахунки

45

Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджету, які підлягають розподілу

46

Технічні рахунки

5

Капітал та фінансовий результат

51

Внесений капітал

На субрахунках обліковують інформацію про стан і рух коштів внесеного капіталу, капіталу в підприємствах, капіталу в дооцінках, резервного капіталу, цільового фінансування, про фінансові результати

52

Капітал у підприємствах

53

Капітал у дооцінках

54

Цільове фінансування

55

Фінансовий результат

56

Резервний капітал

6

Зобов’язання

60

Довгострокові зобов’язання

На субрахунках ведуть облік довгострокових і поточних зобов’язань за кредитами, позиками, за цінними паперами, операціями з оренди, розрахунків із постачальниками та підрядниками, замовниками, розрахунків із податків і платежів, розрахунків за страхуванням, розрахунків з оплати праці, зобов’язань за внутрішніми розрахунками, забезпечень майбутніх витрат і платежів, зобов’язань за надходженнями до бюджету, доходів майбутніх періодів

61

Поточна заборгованість за кредитами та позиками

62

Розрахунки за товари, роботи, послуги

63

Розрахунки за податками та зборами

64

Інші поточні зобов’язання

65

Розрахунки з оплати праці

66

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками

67

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

68

Зобов’язання за надходженнями до бюджету

69

Доходи майбутніх періодів

7

Доходи

70

Доходи за бюджетними асигнуваннями

На субрахункахвідображають інформацію про доходи за бюджетними асигнуваннями, доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), доходи від продажу активів, фінансові доходи тощо та необмінними операціями

71

Доходи від реалізації продукції

(робіт, послуг)

72

Доходи від продажу активів

73

Фінансові доходи

 

Інші доходи за обмінними операціями

75

Доходи за необмінними операціями

76

Умовні доходи

8

 

Витрати

80

Витрати на виконання бюджетних програм

На субрахунках відображають інформацію про доходи за бюджетними асигнуваннями, доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), доходи від продажу активів, фінансові доходи тощо й необмінними операціями

81

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

82

Витрати з продажу активів

83

Фінансові витрати

84

Інші витрати за обмінними операціями

85

Витрати за необмінними операціями

86

Умовні витрати

Розділ II «Позабалансові рахунки»

9

Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів

90

Пропозиції та відкриті асигнування

На субрахунках відображають інформацію про бюджетні асигнування, доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), доходи від продажу активів, фінансові доходи тощо та необмінними операціями (податкові та неподаткові надходження, трансферти тощо)

91

Асигнування

92

Показники розпису

93

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені

94

Нараховані відсотки, плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою, та штрафні санкції

95

Зобов’язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами

96

Емітовані цінні папери

97

Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих

98

Рахунки для обліку коштів, переданих

99

Контррахунки до рахунків позабалансового обліку

0

Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

01

Орендовані основні засоби та нематеріальні активи

На позабалансових рахунках обліковують матцінності, інші активи та зобов’язання, що належать розпорядникам бюджетних коштів (державним цільовим фондам) або перебувають у їх тимчасовому розпорядженні: вибуття, використання, продаж матцінностей, бланків документів суворої звітності, утворення умовних прав і зобов’язань, списання з балансу майна внаслідок нестачі, псування та дебіторської заборгованості

02

Активи на відповідальному зберіганні

03

Бюджетні зобов’язання

04

Непередбачені активи

05

Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані

06

Гарантії та забезпечення отримані

07

Списані активи

08

Бланки документів суворої звітності

09

Передані (видані) активи відповідно до законодавства

Майже кожен рахунок включає субрахунки декількох видів, які відрізняються третьою цифрою, якою позначають ідентифікатор суб’єкта держсектора: розпорядники бюджетних коштів — «1»,  державні цільові фонди — «2», державний бюджет — «3»,  місцеві бюджети — «4», рахунки органів Казначейства — «5». Як розуміємо, у зв’язку з відтермінуванням застосування нового Плану рахунків для Казначейства, останні 3 види субрахунків поки що не застосовуватимуть.

Структура балансових субрахунків

Балансовий субрахунок містить 4 цифри: перша цифра визначає клас рахунків; друга — номер синтетичного рахунка; третя — ідентифікатор суб’єкта держсектора; четверта цифра — номер субрахунку. Але до балансових рахунків доведеться відкривати додаткові аналітичні рахунки, щоб вести облік активів і розрахунків окремо за загальним і спеціальним фондами. Адже витрати накопичуватимуть на окремих субрахунках залежно від того, на що вони спрямовані, зокрема:

  • на субрахунках 8011–8014 — відповідно, витрати бюджетних установ, пов’язані з виконанням бюджетних програм, які включають: оплату праці, відрахування на соціальні заходи, матеріальні витрати, амортизацію;
  • на субрахунках 8111–8115 — відповідно, витрати бюджетних установ, пов’язані з виготовленням продукції (наданням послуг, виконанням робіт), які включають: оплату праці, відрахування на соціальні заходи, матеріальні витрати, амортизацію, інші витрати;
  • на субрахунках 8211 і 8212 — відповідно, витрати бюджетних установ, пов’язані з продажем активів, що включають: собівартість проданих активів; втрати на реалізацію майна.

Як бачимо, амортизацію на необоротні активи теж потрібно буде нараховувати окремо за загальним фондом і спеціальним фондом.

Наприклад, субрахунок призначений для обліку машин й обладнання в бюджетній установі, що придбані за рахунок загального фонду (які не використовуються для надання платних послуг). Структуру балансового   рахунка див. далі на схемі.

Натисніть на картинку для перегляду в збільшеному вигляді

Отже, бюджетні установи повинні на початку року обов’язково розробити й затвердити робочий план рахунків, додавши його до наказу про облікову політику, який теж потрібно переглянути.

Кореспонденція субрахунків — її затверджено наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219. Однак тепер кореспонденція дуже загальна, і користуватися нею буде надто складно, адже вона не враховує всі можливі господарські операції. Тому кожна бюджетна установа має затвердити власну кореспонденцію субрахунків (з урахуванням галузевих особливостей і додатково введених аналітичних рахунків) як додаток до наказу про облікову політику. Допоможуть у цьому Методрекомендації № 1127 і Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюжетних коштів та державними цільовими фонами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

Отже, перш ніж застосовувати новий План рахунків, бюджетні установи мають унести зміни чи затвердити в новій редакції положення про облікову політику, додавши до нього робочий план рахунків і кореспонденцію субрахунків, що використовуватимуться. Детальніше про всі ці нововведення розповімо на початку наступного року.

Світлана ЛІСТРОВА,

бухгалтер-експерт