Щороку перед складанням річної фінансової звітності всі юридичні особи, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, а також представництва нерезидентів, мають проводити суцільну інвентаризацію активів і зобов’язань.

Так, суцільна інвентаризація охоплює всі види зобов’язань і всі активи підприємства незалежно від їх місцезнаходження, у т.ч. предмети, що передані в прокат, оренду чи перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану. До того ж інвентаризації підлягають активи й зобов’язання, які обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема:

 • цінності, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні чи на зберіганні (об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі);
 • умовні активи й зобов’язання (непередбачені активи та зобов’язання) підприємства (застави, гарантії, зобов’язання тощо);
 • бланки документів суворої звітності;
 • інші активи.

Нагадаємо

Інвентаризація активів і зобов’язань перед складанням річної фінансової звітності проводиться до дати балансу в період:

 • 3-х місяців — для необоротних активів (крім незавершених капітальних інвестицій, об’єктів основних засобів, які на момент інвентаризації знаходитимуться поза підприємством, зокрема, автомобілів, морських і річкових суден, які відбудуть у тривалі рейси, тощо), запасів (крім незавершеного виробництва та напівфабрикатів, інших матеріальних цінностей, які на момент інвентаризації знаходитимуться поза підприємством), поточних біологічних активів, дебіторської та кредиторської заборгованостей, витрат і доходів майбутніх періодів, зобов’язань (крім невикористаних забезпечень, розрахунків із бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування);
 • 2-х місяців — для незавершених капітальних інвестицій, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, фінансових інвестицій, грошових коштів, коштів цільового фінансування, зобов’язань у частині невикористаних забезпечень, розрахунків із бюджетом і з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • до тимчасового вибуття з підприємства об’єктів основних засобів, зокрема, автомобілів, морських і річкових суден, які відбудуть у тривалі рейси, інших матеріальних цінностей, що на дату інвентаризації знаходитимуться поза підприємством.

(п. 10 Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань,
затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879,
далі — Положення № 879)

Водночас для певних видів активів Положення № 879 установлює особливу періодичність проведення інвентаризації, а саме:

 • раз на 3 роки — для земельних ділянок, будівель, споруд й інших нерухомих об’єктів (окрім нерухомого майна державних підприємств, їх об’єднань, установ та організацій), інструментів, приладів, інвентаря (меблів) ;
 • у строки, установлені центральним органом виконавчої влади, який здійснює формування та забезпечення реалізації державної політики в галузях культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, увезення та повернення культурних цінностей, — для музейних цінностей;
 • протягом року/5 років/10 років — для бібліотечних фондів за наявності до 100 тис. одиниць, а також книжкових пам’яток / від 100 до 500 тис. одиниць з охопленням не менше 20% одиниць / понад 500 тис. одиниць з охопленням не менше 10% одиниць відповідно;
 • одночасно з інвентаризацією відповідних активів — для дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які містяться у цих активах (приладах, обладнанні й інших виробах).

  За рішенням керівника підприємства, інвентаризація інструментів, приладів, інвентаря (меблів) може проводитися щороку в обсязі не менш ніж 30%.

Отже, настав час для проведення річної обов’язкової інвентаризації. Підприємству (керівнику, інвентаризаційній комісії та бухгалтерії) слід потурбуватися про правильне її проведення та документування. Так, під час проведення інвентаризації виникає чимало різних проблемних запитань. Адже для кожного об’єкта процес інвентаризації має свої особливості. Для того аби полегшити роботу інвентаризаційної комісії та бухгалтерії, ми підготували аналітичну добірку на тему «ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ» (див. таблицю).

Таблиця

Добірка аналітичних матеріалів на тему
«ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ»

Тематика

Публікації

Основні правила

Документування

Необоротні активи

Незавершене виробництво та незавершені капітальні інвестиції

Запаси

Готівка та грошові кошти

Дебіторська та кредиторська заборгованості

Витрати майбутніх періодів, резерви та забезпечення

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»