Перш за все нагадаємо, що в бухгалтерському обліку дивіденди — це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства (п. 4 П(С)БО 15 «Дохід»).
Відповідно до ч. 3 ст. 142 ГКУ, порядок використання прибутку (доходу) суб’єкта господарювання визначає власник (власники) або вповноважений ним орган відповідно до законодавства та установчих документів.