Новости публикуются на языке оригинала

Національна комісія із цінних паперів та фондового ринку визначила постановою від 29.03.2016 р. № 360 таке: у разі якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їхній середній біржовий курс за останні 3 місяці обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість таких цінних паперів визначається наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства — виконавчим органом товариства) як середньоарифметичне значення розрахованих фондовими біржами біржових курсів таких цінних паперів згідно з нормативно-правовим актом Національної комісії із цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок визначення біржового курсу цінного папера, протягом останніх 3-х місяців їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.

У разі якщо жодною з фондових бірж не було розраховано жодного біржового курсу цих цінних паперів, ринкова вартість таких цінних паперів визначається наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства — виконавчим органом товариства) як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність.

Ринкова вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах і внесені (уносяться) як оплата вартості акцій, визначається згідно з вимогами нормативно-правового акта НКЦПФР, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного чи приватного акціонерного товариства.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»