Новости публикуются на языке оригинала

ДФСУ в листі від 11.12.2015 р. № 26445/6/99-99-19-02-02-15 та листі від 17.12.2015 р. № 27011/6/99-99-19-02-02-15 надала роз’яснення щодо різниць, які враховуються під час визначення об’єкта обкладення податком на прибуток у разі здійснення операцій з інвестиційною нерухомістю.

Зокрема, на дату балансу інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити, або за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигід від її відновлення, що визнаються відповідно до П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів».

Нагадаємо: об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України й за її межами, який визначається шляхом коригування фінрезультату до оподаткування, визначеного відповідно до П(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до р. III ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ).

Різниці по операціях з інвестиційною нерухомістю, яка оцінюється за справедливою вартістю (п. 141.2 ПКУ)

Фінрезультат до оподаткування збільшується на:

  • суму уцінки інвестиційної нерухомості, яка оцінюється за справедливою вартістю, відображеною у складі фінрезультату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів (пп. 141.2.1 ПКУ).

Різниці, які виникають під час нарахування амортизації необоротних активів (ст. 138 ПКУ)

Фінансовий результат до оподаткування збільшується на:

  • суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку чи міжнародних стандартів фінансової звітності (п. 138.1 ПКУ).

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на:

  • суму розрахованої відповідно до п. 138.3 ПКУ амортизації основних засобів або нематеріальних активів (п. 138.2 ПКУ).

Таким чином, якщо підприємство обирає оцінку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю, об’єкт інвестиційної нерухомості не підлягатиме амортизації згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби». У такому разі платник податку не коригує фінрезультат до оподаткування на різниці, які формуються відповідно до положень ст. 138 ПКУ, у т.ч. — нараховану амортизацію.

Якщо ж обрано оцінку інвестиційної нерухомості за первісною вартістю, об’єкт інвестиційної нерухомості підлягатиме амортизації за одним із методів, наведених у п. 28 П(С)БО 7.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»