Новости публикуются на языке оригинала

Мінфін наказом від 23.07.2015 р. № 664 уніс зміни до деяких нормативно-правових актів із бухгалтерського обліку для бюджетників.

Серед основних змін, зокрема, такі:

1. Первісною вартістю основних засобів, нематеріальних активів, запасів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (окрім суб'єктів державного сектора), може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема, згідно із відповідними первинними документами, з урахуванням витрат.

2. Прибрано вимоги вести в гривнях без копійок облік основних засобів (стосується як первісної вартості, так і амортизації).

3. Прибрано вимогу вести за номінальними цінами, уключаючи вартість початкових палітурних робіт, книги, посібники й інші видання, що входять до фонду бібліотек.

4. Переоцінка основних засобів здійснюється, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на РІЧНУ дату балансу. 

5. Амортизація не нараховується на об'єкти основних засобів, доступ до яких обмежений у зв'язку з тим, що вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.

6. За рішенням керівника суб'єкта державного сектора в розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу.

7. У разі вибуття об'єкта основних засобів суб'єкт державного сектора нараховує амортизацію в місяці його вибуття.

8. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих у результаті списання основних засобів, здійснюється за чистою вартістю реалізації чи в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена, виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі суб'єкта державного сектора з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації. Сума оприбуткованих матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту й інших потреб установи, визнається доходом спеціального фонду суб'єкта державного сектора.

9. Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку, щомісяця пропорційно відноситься на суму запасів, що вибули, або розподіляється між сумою залишку запасів станом на кінець звітного місяця й сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць.

10. Прибрано вимогу, яка передбачала, що в разі якщо установами застосовуються смарт-картки при отриманні палива, пального й мастильних матеріалів, відображення в обліку придбання палива, пального й мастильних матеріалів здійснюється в порядку відображення операцій із придбання цих матеріалів за талонами. Вартість самої смарт-картки обліковується в порядку, визначеному для малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Передбачено, що нафтопродукти, газ, закуплені й передані на зберігання та які відпускатимуться за талонами та смарт-картками, обліковуються на субрахунку 23 «Матеріали і продукти харчування».

11. Бюджетні установи в разі потреби можуть застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом і зобов'язаннями, що не передбачена Типовою кореспонденцією субрахунків.

12. Змінено назву субрахунку 221 із «Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації» на «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»