Новости публикуются на языке оригинала

ДПІ в Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві інформує платників щодо податкової амортизації основних засобів, які перебувають на капітальному ремонті чи консервації.

Відповідно до пп. 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (даліКодекс) у редакції, що діє із 1 січня 2015 року, амортизація — це систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних і нематеріальних активів, які амортизуються, протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування встановлено п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку чи міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, установлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 р. I Кодексу, пп. 138.3.2–138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, окрім «виробничого» методу.

Згідно із вимогами пп. 138.3.2 п. 138.2 ст. 138 Кодексу, витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію й інші поліпшення невиробничих основних засобів не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування. Поняття «невиробничі основні засоби» означає основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності платника податку. Тобто для цілей оподаткування амортизація основних засобів нараховується в разі їх експлуатації при здійсненні господарської діяльності платника податку.

Консервація основних фондів підприємств — це комплекс заходів, спрямованих на довгострокове (але не більш як три роки) зберігання основних фондів підприємств у разі припинення виробничої й іншої господарської діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування (п. 2 Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1997 р. № 1183).

Витрати на поліпшення основних засобів для відновлення майбутніх економічних вигод, очікуваних від їх використання, визнаються капітальними інвестиціями за умови, що балансова вартість активу не перевищує суми його очікуваного відшкодування (п. 29 р. 6 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561, даліМетодичні рекомендації). Отже, капіталізовані поліпшення основних засобів визнаються капітальними інвестиціями.

Відповідно до п. 14 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта.

У п. 9 р. 2 Методичних рекомендацій зазначено: об’єкти основних засобів, які тимчасово не експлуатуються (капітальний ремонт, реконструкція й інше поліпшення та консервація об’єктів), виділяються в бухгалтерському обліку в окремі групи. У разі вибуття основних засобів унаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування чи інших причин невідповідності критеріям визнання активом відбувається ліквідація основних засобів (актив списується з балансу) (п. 40 р. 8 Методичних рекомендацій).

Тобто на період консервації, поліпшення основних засобів відбувається припинення їх експлуатації.

У разі якщо строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів у бухгалтерському обліку менші, ніж мінімально допустимі строки амортизації основних засобів й інших необоротних активів, для розрахунку амортизації використовуються строки, установлені пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Отже, у податковому обліку амортизація виробничих основних засобів, що перебувають на капітальному ремонті чи консервації, не нараховується.

ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»