Новости публикуются на языке оригинала

Державна фіскальна служба України нагадує про особливості розрахунку обсягу чистого прибутку (доходу) за 2014 рік для визначення частини чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету.

Зокрема, обсяг чистого прибутку (доходу) для розрахунку частини прибутку за 2014 рік обов’язково включає:

  • чистий фінансовий результат (прибуток/збиток) за звітний період;
  • фактичну суму капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку за 2014 рік відповідно до обраної підприємством облікової політики;
  • суму капіталу в дооцінках, яка підлягала перенесенню до нерозподіленого прибутку у 2010–2013 роках (сума капіталу в дооцінках за 2010–2013 роки не може бути меншою за суму дооцінки необоротних активів, включеної до складу витрат у 2010–2013 роках, що також включають амортизацію).

У разі якщо облікова політика підприємства передбачає зарахування сум дооцінки до нерозподіленого прибутку щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, з одночасним зменшенням капіталу в дооцінках, до розрахункової суми включається фактично перенесена сума до нерозподіленого прибутку у 2010, 2011, 2012 і 2013 роках, що відображається у бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 41 (42) із кредитом рахунка 44.

У разі якщо облікова політика підприємства передбачає зарахування сум дооцінки до нерозподіленого прибутку при вибутті об’єкта основних засобів, така сума потребує розрахунку. Під час розрахунку базою є сума перевищення дооцінок над сумою уцінок (починаючи з року, в якому набрав чинності П(С)БО 7), визначена на початок звітного року, за який визначається показник. Із суми перевищення дооцінок над сумою уцінок обчислюється сума дооцінок, яка підлягала б зарахуванню до нерозподіленого прибутку в разі застосування методу перенесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку в сумі, пропорційній нарахованій амортизації.

Сума перевищення дооцінок над сумою уцінок об’єкта основних засобів розподіляється пропорційно по роках, які залишилися до завершення строку корисного використання (експлуатації) у відповідності до обраного підприємством методу амортизації.

 

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»