Новости публикуются на языке оригинала

Об’єкт основних засобів визнається активом, коли існує ймовірність отримання суб’єктом державного сектора майбутніх економічних вигід, пов’язаних із його використанням, та/або він має потенціал корисності для суспільства й вартість об’єкта основних засобів може бути визначена — п. 2 р. II НП(С)БОДС 121 «Основні засоби».

Вартісні критерії та вимоги щодо строку експлуатації для зарахування активів до певної групи основних засобів визначаються з дотриманням норм п. 3 р. II НП(С)БОДС 121 і додатка 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну України від 26.06.2013 р. № 611.

Згідно з п. 4 р. II НП(С)БОДС 121, об’єкт основних засобів оцінюється за первісною вартістю, якою є, зокрема, вартість придбання в разі придбання за плату. Своєю чергою, п. 5 р. II НП(С)БОДС 121 визначено перелік витрат, які включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів у разі придбання за плату, а саме:

  • суми, що сплачуються постачальникам активів і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків), реєстраційні збори, державне мито й аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;
  • суми ввізного мита;
  • суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються суб’єктові державного сектора);
  • витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
  • витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;
  • решта витрат, безпосередньо пов’язаних із доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Відповідно до п. 1 р. III Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну України від 23.01.2015 р. № 11, зарахування на баланс об’єкта основних засобів здійснюється на підставі відповідного первинного документа.

Таку інформацію Мінфін України наводить у листі від 24.06.2016 р. № 31-11420-07-10/18593.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»