Новости публикуются на языке оригинала

Мінфін України в листі від 15.08.2016 р. № 31-11410-07/23-2644/2467 розглянув питання щодо виправлення помилок у бухгалтерському обліку та повідомляє.

Порядок виправлення помилок, унесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності визначено П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», яке за змістом гармонізує з МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки».

Виправлення помилок у первинних документах й облікових регістрах здійснюється в порядку, визначеному Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88, та Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356.

Згідно з П(С)БО 6, у примітках до фінансових звітів підприємство розкриває інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах, зокрема факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення. Доцільність (недоцільність) оприлюднення визначається суттєвістю інформації про помилки.

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», суттєвою інформацією вважається інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними П(С)БО або МСФЗ і керівництвом підприємства.

Пунктом 2.1 Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635, передбачено: розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає, зокрема, кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про господарські операції, події та статті фінансової звітності, які мають забезпечити надання користувачам усієї інформації з достатньою деталізацією про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»