Кожне підприємство є унікальним господарським суб’єктом з орієнтацію на власний продукт чи послугу. Результати діяльності будь-якого такого суб’єкта мають знайти відображення у системі обліку та звітності, що будується відповідно до особливостей діяльності конкретного підприємства.
Суб’єкти господарювання, що готують звітність за МСФЗ, не є винятком і мають сформувати власну систему подання інформації користувачам з урахуванням низки дозволених обліково-звітних альтернатив. Вибір із таких альтернатив залежить від специфіки діяльності, потреб ключових користувачів й інших важливих факторів.
Документ під назвою «Наказ (положення) про облікову політику» традиційно є саме тим основним зібранням правил, на базі яких відбуваються фіксація та розкриття інформації в обліково-звітній системі підприємства. Саме про особливості формування облікової політики МСФЗ-суб’єктами ми й поговоримо

Облікова політика за МСФЗ: у чому її сутність?

Щоб розібратися у сутності облікової політики та особливостях її формування в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), варто звернутися до відповідного стандарту, що регулює це питання, — МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» (таблиця 1).

Таблиця 1

Сутність облікової політики

Джерело

Визначення

МСБО 8

(п. 5)

Облікові політики — конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання під час складання та подання фінансової звітності

МСБО 1 «Подання фінансової звітності»

(п. 10)

Повний комплект фінансової звітності включає:

<…>

ґ) примітки, що містять виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (ст. 1) (далі — Закон про бухоблік)

Облікова політика — сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635 (п. 1.3) (далі — Методрекомендації № 635)

У розпорядчому документі про облікову політику наведено принципи, методи та процедури, які використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, а також попередні оцінки, які використовуються підприємством із метою розподілу витрат між відповідними звітними періодами

Таблиця 1 свідчить, що МСФЗ формують лише загальне уявлення облікової політики, та не наводять вичерпного переліку того, що є її предметом.

Схожий зміст викладено і в Законі про бухоблік. Різниця — у МСФЗ немає згадки про бухгалтерський облік, акцент зроблено саме на кінцеву мету — формування фінансової звітності.

На нашу думку, важливе твердження щодо сутності облікової політики наведено у вітчизняних Методрекомендаціях № 635: це ті принципи, методи та процедури, щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено вибір із певної сукупності варіантів. У контексті застосування МСФЗ це також можна використати в процесі визначення предмета облікової політики. До речі, п. 119 МСБО 1 також містить тезу про «вибір, зроблений управлінським персоналом з різних дозволених ними (тобто МСФЗ. — Прим. авт.) політик».

Вивчаємо відповідні стандарти, знаходимо правила відображення об’єктів та статей, для яких дозволено альтернативні рішення, і прописуємо вибір, зроблений на користь певної альтернативи. Спрощено це і є облікова політика за МСФЗ.

Наприклад, з МСБО 16 «Основні засоби» — це модель подальшого обліку основних засобів за справедливою вартістю чи за собівартістю тощо; з МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» — складання Звіту про рух грошових коштів прямим чи непрямим методом. І такі альтернативні моменти можна знайти в кожному МСФЗ.

Зазначимо також, що МСБО 1 включає суттєві облікові політики до складу повного пакета фінансової звітності. Це свідчить про вимогу розкриття інформації про основні положення облікової політики в примітках.

Організаційні питання підготовки облікової політики